Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας στους δήμους – Όλες οι θέσεις για Κυκλάδες-Δωδεκάνησα

dimarxeio
admin
14/04/2015 23:25
 
 
 

Ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται στις 27 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για τις 32.433 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους όλης της χώρας. 

Με το νέο πρόγραμμα, 32.433 άνεργοι θα προσληφθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, καλύπτοντας ανάγκες των ΟΤΑ.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 123 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το υπουργείο Εργασίας, εκτός από τη μικρή αυτή αύξηση στον μισθό των ωφελουμένων, προχώρησε και σε συνολική τροποποίηση των θέσεων εργασίας ανά δήμο, με βάση πληθυσμιακά κριτήρια. Οι προσληφθέντες θα παίρνουν μισθό 495 ευρώ αν είναι πάνω από 25 ετών και 431 ευρώ αν είναι κάτω των 25 ετών για πέντε μήνες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με μοριοδότηση, η οποία βασίζεται σε πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης. Μερικά από αυτά είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία, αλλά και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων. Σημαντικό κριτήριο, πέραν του διαστήματος ανεργίας, είναι το χαμηλό εισόδημα των υποψηφίων, καθώς έτσι θα πριμοδοτηθούν με περισσότερα μόρια.

Μισθός έως 495 ευρώ

Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 19,81 ευρώ ημερησίως – και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως – για τους ανέργους άνω των 25 ετών και σε 17,27 ευρώ ημερησίως – και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως – για τους ανέργους κάτω των 25 ετών. Παράλληλα, στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται ως επιλέξι η δαπάνη και το μισθολογικό κόστος, το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 234,80 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 204,70 ευρώ.

Τα έξι βήματα του προγράμματος

1) Η ηλεκτρονική αίτηση έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ενώ ο κάθε άνεργος έχει δικαίωμα να υποβάλει ?ία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξει μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς, αφού πρώτα συμπληρώσει υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με χρήση του πεδίου «καταχώρηση ηλεκτρονικών αιτήσεων».

2) Ο ωφελούμενος άνεργος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα πεδία που ακολουθούν, ανάλογα με το αν είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, αν είναι πτυχιούχος άνεργος ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ή αν έχει ανήλικα τέκνα. Στα πρόσθετα στοιχεία, εφόσον έχει άνεργο/-η σύζυγο που δεν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώνει και τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της άνεργου συζύγου στα αντίστοιχα πεδία «ΑΦΜ Συζύγου» και «ΑΜΚΑ Συζύγου». Τέλος, στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», δηλώνει υποχρεωτικά τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υπάρχει.

3) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και κατατάσσει ?ε μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

4) Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα κάθε υποψηφίου, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο επιβλέπων φορέας.

5)Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.

6) Εν συνεχεία και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας ανέργων. Τέλος, αφού γίνει ανάρτηση του οριστικού πίνακα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας καλούν τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Τα προσόντα σε δέκα κύριες ειδικότητες:

ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων /Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων: 1.454 θέσεις

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης κ.ά.

ΔΕ Διοικητικών /Διοικητικών Γραμματέων: 2.896 θέσεις

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ΤΕΕ ή Λυκείου και β) γνώση χειρισμού Η/Υ κ.ά.

ΔΕ Οικοδόμων: 636 θέσεις

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος ή Γυψαδόρου-Σοβατζή ή αντίστοιχο πτυχίο κ.ά.

ΠΕ Γυμναστών: 255 θέσεις

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ κ.ά.

ΠΕ Νηπιαγωγών: 165 θέσεις

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών κ.ά.

ΠΕ Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ: 228 θέσεις

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων κ.ά.

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 408 θέσεις

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ, β) βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ). κ.ά.

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων: 70 θέσεις

Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων κ.ά.

ΤΕ Νοσηλευτών: 219 θέσεις

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ, β) Άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ).

ΤΕ Τοπογράφων: 124 θέσεις

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ.

Η κατανομή των θέσεων κοινωφελούς εργασίας ανά δήμο:

 

 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
ΔΗΜΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ
Αβδηρα
70
Αγαθονήσι
10
Αγιά
46
Αγία Βαρβάρα
78
Αγία Παρασκευή
151
Αγιος Βασίλειος
34
Αγιος Δημήτριος
207
Αγιος Ευστράτιος
6
Αγιος Νικόλαος
110
Αγ. Αναργύρων – Καματερό
185
Αγκίστρι
12
Αγραφα
17
Αγρίνιο
478
Αθηναίων
1100
Αιγάλεω
200
Αιγιαλεία
50
Αίγινα
30
Ακτιο Βόνιτσα
74
Αλεξάνδρεια
177
Αλεξανδρούπολη
272
Αλίαρτος Θεσπιές
26
Αλιμος
123
Αλμυρός
76
Αλμωπία
121
Αλόννησος
14
Αμάριο
22
Αμαρούσιο
212
Αμοργός
16
Αμπελόκηποι Μενεμένη
181
Αμύνταιο
45
Αμφίκλεια Ελάτεια
26
Αμφιλοχία
87
Αμφίπολη
43
Ανατολική Μάνη
36
Ανάφη
10
Ανδραβίδα Κυλλήνη
110
Ανδρίτσαινα Κρέστενα
71
Ανδρος
28
Αντίπαρος
15
Ανώγεια
18
Αποκόρωνος
28
Αργιθέα
18
Αργος Μυκήνες
126
Αργος Ορεστικό
32
Αριστοτέλης
85
Αρριανά
62
Αρτα
160
Αρχαία Ολυμπία
67
Αχανές Αστερούσια
46
Ασπρόπυργος
116
Αστυπάλαια
15
Αχαρνές
240
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη
113
Βέλο Βόχα
52
Βέροια
275
Βιάννος
36
Βισαλτία
87
Βόιο
49
Βόλβη
110
Βόλος
336
Βόρεια Κυνουρία
28
Βόρεια Τζουμέρκα
21
Βριλήσσια
72
Βύρωνας
134
Γαλάτσι
176
Γαύδος
8
Γεώργιος Καραϊσκάκης
22
Γλυφάδα
230
Γόρτυνα
48
Γορτυνία
28
Γρεβενά
76
Δάφνη – Υμηττός
120
Δέλτα
155
Δελφοί
65
Δεσκάτη
15
Διδυμότειχο
72
Διόνυσος
113
Δίον Ολυμπος
120
Δίρφυς Μεσσάπια
29
Δίστομο Αράχοβα – Αντίκυρα
20
Δομοκός
26
Δοξάτο
54
Δράμα
231
Δυτική Αχαΐα
113
Δυτική Μάνη
19
Δωδώνη
38
Δωρίδα
33
Εδεσσα
142
Ελάσσονα
102
Ελαφόνησος
12
Ελευσίνα
89
Ελληνικό – Αργυρούπολη
152
Εμμανουήλ Παππά
40
Εορδαία
121
Επίδαυρος
22
Ερέτρια
31
Ερμιονίδα
42
Ερύμανθος
45
Ευρώτας
49
Ζαγορά Μουρέσι
24
Ζαγόρι
18
Ζάκυνθος
141
Ζαχάρω
45
Ζήρος
52
Ζίτσα
53
Ζωγράφου
210
Ηγουμενίτσα
100
Ηλιδα
163
Ηλιούπολη
222
Ηρακλεια
99
Ηράκλειο
464
Θάσος
61
Θερμαϊκός
163
Θέρμη
249
Θέρμος
41
Θεσσαλονίκη
200
Θήβα
89
Θήρα
42
Ιασμος
51
Ιεράπετρα
110
Μεσολόγγι
159
Ιήτες
18
Ιθάκη
18
Ικαρία
23
Ιλιον
242
Ιστιαία Αιδηψός
56
Ιωάννινα
392
Καβάλα
263
Καισαριανή
78
Καλάβρυτα
57
Καλαμαριά
204
Καλαμάτα
177
Καλαμπάκα
89
Καλλιθέα
331
Κάλυμνος
32
Κάντανος Σέλινο
21
Καρδίτσα
125
Κάρπαθος
16
Καρπενήσι
31
Κάρυστος
29
Κάσος
14
Κασσάνδρα
79
Καστοριά
95
Κατερίνη
401
Κάτω Νευροκόπι
29
Κέα
17
Κ. Τζουμέρκα
21
Κερατσίνι Δραπετσώνα
260
Κέρκυρα
286
Κεφαλονιά
93
Κηφισιά
180
Κιλελέρ
85
Κιλκίς
196
Κίμωλος
11
Κίσσαμος
29
Κοζάνη
190
Κομοτηνή
249
Κόνιτσα
24
Κορδελιό Εύοσμος
444
Κόρινθος
141
Κορυδαλλός
187
Κρωπία
91
Κύθηρα
12
Κύθνος
17
Κύμη Αλιβέρι
69
Κως
62
Λαγκαδάς
192
Λαμία
183
Λάρισα
645
Λαυρεωτική
84
Λιβαδειά
76
Λειψοί
11
Λέρος
19
Λέσβος
239
Λευκάδα
85
Λήμνος
47
Λίμνη Πλαστήρα
19
Λοκροί
48
Λουτράκι Περαχωρα
59
Λυκόβρυση Πεύκη
69
Μακρακώμη
39
Μαλεβίζιο
83
Μάνδρα Ειδύλλια
53
Μαντούδι Λίμνη Αγία Αννα
29
Μαραθώνας
78
Μαρκόπουλο Μεσογαία
53
Μαρώνεια Σάπες
55
Μεγαλόπολη
29
Μεγανήσι
7
Μέγαρα
109
Μεγίστη
10
Μεσσήνη
65
Μεταμόρφωση
89
Μέτσοβο
25
Μήλος
22
Μίνωα Πεδιάδα
51
Μονεμβασιά
61
Μοσχάτο Ταύρος
86
Μουζάκι
53
Μύκη
73
Μύκονος
27
Μυλοπόταμος
40
Μώλος Αγιος Κωνσταντίνος
29
Νάξος & Μικρές Κυκλάδες
53
Νάουσα
152
Ναυπακτία
141
Ναύπλιο
110
Νεάπολη Συκιές
359
Νέα Ζίχνη
53
Νέα Ιωνία
191
Νέα Προποντίδα
170
Νέα Σμύρνη
85
Νεμέα
18
Νεστόριο
14
Νέστος
68
Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντης
275
Νικόλαος Σκουφάς
49
Νίσυρος
13
Νότια Κυνουρία
23
Νότιο Πήλιο
41
Ξάνθη
243
Ξηρόμερο
59
Ξυλόκαστρο Ευρωστίνη
48
Οινούσσες
8
Οιχαλία
31
Ορεστιάδα
151
Οροπέδιο Λασίθι
35
Ορχομενός
28
Παγγαίο
119
Παιανία
79
Παιονία
88
Παλαιό Φάληρο
172
Παλαμά
68
Παλλήνη
89
Παξοί
11
Παπάγος – Χολαργός
109
Παρανέστιο
18
Πάργα
45
Πάρος
41
Πάτμος
20
Πάτρα
581
Παύλος Μελάς
342
Πειραιάς
455
Πέλλα
139
Πεντέλη
103
Πέραμα
75
Περιστέρι
415
Πετρούπολη
54
Πηνειός
68
Πλατανιάς
47
Πολύγυρος
104
Πόρος
18
Πρέβεζα
118
Πρεσπες
12
Προσοτσάνη
49
Πύδνα Κόλινδρος
71
Πυλαία Χορτιάτης
328
Πύλη
40
Πύλος
58
Πύργος
122
Πωγώνι
33
Ραφήνα Πικέρμι
70
Ρέθυμνο
180
Ρήγας Φεραίος
60
Ρόδος
202
Σαλαμίνα
116
Σαμοθράκη
14
Σάμος
101
Σαρωνικός
86
Σέρβια Βελβεντός
39
Σέριφος
18
Σέρρες
291
Σητεία
85
Σιθωνία
68
Σίκινος
9
Σικυωνία
64
Σιντική
104
Σίφνος
17
Σκιάθος
25
Σκόπελος
20
Σκύδρα
95
Σκύρος
14
Σούλι
64
Σουφλί
55
Σοφάδες
73
Σπάρτη
98
Σπάτα – Αρτέμιδα
91
Σπέτσες
12
Στυλίδα
24
Σύμη
16
Σύρος Ερμουπόλη
60
Σφακιά
12
Τανάγρα
57
Τέμπη
53
Τήλος
10
Τήνος
27
Τόπειρος
26
Τρικκαία
331
Τρίπολη
137
Τριφυλία
76
Τροιζηνία Μέθανα
21
Τύρναβος
102
Υδρα
11
Φαιστός
73
Φαρκαδόνα
54
Φάρσαλα
75
Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα
106
Φιλιάτες
55
Φιλοθέη Ψυχικό
89
Φλώρινα
87
Φολέγανδρος
9
Φούρνοι
12
Φυλή
136
Χαϊδάρι
138
Χαλάνδρι
190
Χαλκηδόνα
158
Χάλκη
10
Χαλκίδα
232
Χανιά
280
Χερσόνησος
96
Χίος
142
Ψαρά
8
Ωραιόκαστρο
105
Ωρωπός
100

 

ΟΙ 10 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ειδικότητα Θέσεις
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 14.159
ΔΕ Διοικητικών/ Διοικητικών Γραμματέων 2.896
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων/ Βοηθών Βρεφοκόμων 1.454
ΔΕ Φυλακών/Νυκτοφυλάκων 1.326
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 856
ΔΕ Υδραυλικών 810
ΔΕ Οδηγών 766
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 678
ΠΕ Διοικητικών 676
ΔΕ Οικοδόμων 636

ethnos.gr

(Visited 44 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.