Απόδοση προσωρινού ΑΜΚΑ σε άτομα που υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών

evresi amka online 1
Newsroom
29/03/2021 14:40
 
 
 

Ρυθμίστηκε το πρόβλημα της έλλειψης ΑΜΚΑ σε άτομα που υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών.

Έτσι, κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, να αιτείται τη χορήγηση Προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά προς τον σκοπό του προγραμματισμού της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού.

Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., το φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει υποχρεωτικά στο σχετικό υπόδειγμα αίτησης τα εξής στοιχεία:
α) το όνομα,
β) το επώνυμο,
γ) το πατρώνυμο,
δ) το μητρώνυμο,
ε) το φύλο,
στ) την υπηκοότητα,
ζ) την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης,
η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου,
θ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί και
ι) τον αριθμό και το έτος έκδοσης ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης: ια) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
ιαβ) Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας,
ιαγ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής,
ιαδ) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς,
ιαε) Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης ή
ιαστ) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Φυσικά πρόσωπα που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., πλην όμως υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., με συνοπτική αναφορά των προϋποθέσεων που επικαλούνται ως προς την προτεραιοποίηση τους.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr και εξετάζεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Εφόσον η ανωτέρω αίτηση γίνει αποδεκτή, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αιτούνται τη χορήγηση προσωρινούΑ.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

(Visited 220 times, 1 visits today)