Ανοικτός διαγωνισμός για τον κλιματισμό/αερισμό της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων των Λυκείων της Σύρου

Newsroom
09/03/2023 16:37
 
 
 

 

Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κλιματισμός-Αερισμός Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Κτιριακού Συγκροτήματος Λυκείων Σύρου», συνολικού προϋπολογισμού 266.000€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρο 95, Ν.4412/16), διακηρύσσει ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης.

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την Δευτέρα 03/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πενήντα ημερολογιακές ημέρες (150) από την υπογραφή της σύμβασης.

(Visited 45 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.