Σε τροποποίηση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια προχώρησε ο Γ. Χατζημάρκος

admin
06/02/2015 09:03
 
 
 

Σε μερική ανάκληση, τροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους και στον εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προχώρησε ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Το πλήρες περιεχόμενο της απόφασης του κ. Χατζημάρκου έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 159, 160 και 242 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/27-12-2010 )  «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

2. Τις υπ’ αριθ. οικ.98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2014) και 134727/12114/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11.12.2014) αποφάσεις μας με τις οποίες μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

3. Τις υπ’ αριθ. οικ.97603/8851/12-9-2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β/9-10-2014) και 134714/12113/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11-12-2014) αποφάσεις μας με τις οποίες αναθέσαμε αρμοδιότητες στους  Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

4. Την υπ’ αριθ. 108142/9701/8-10-2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β/22-10-2014) απόφαση μας με την οποία αναθέσαμε αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Π.Ε. Δωδεκανήσου

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε μερικώς, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2104), 134727/12114/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11.12.2014), οικ.97603/8851/12-9-2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β/9-10-2014), 134714/12113/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11-12-2014) και 108142/9701/8-10-2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β/22-10-2014) αποφάσεις μας, και μεταβιβάζουμε την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων ως ακολούθως :

Στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Κόκκινο Χαράλαμπο του Ανδρέα μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για θέματα του νομού Δωδεκανήσου (άρθρο 29 του Π.Δ. 130/2010) και του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ−ΠΣΕΑ για θέματα του νομού Δωδεκανήσου (άρθρο 30 του Π.Δ. 130/2010). Κάθε άλλη αρμοδιότητα που του είχε μεταβιβαστεί με τις υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2014)  και 134727/12114/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11.12.2014) αποφάσεις μας ανακαλείται και μεταβιβάζεται ως κατωτέρω:

Στον Αντιπεριφερειάρχη Ζαννετίδη Φιλήμονα του Γεωργίου μεταβιβάζουμε πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2014) απόφαση μας, τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για θέματα του νομού Δωδεκανήσου – πλην του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών Δωδεκανήσου (άρθρο 4 του Π.Δ. 130/2010), και τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Δωδεκανήσου και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας μόνο ως προς τα θέματα μισθοδοσίας (άρθρο 12 παρ.3α του Π.Δ. 130/2010), στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης (άρθρο 12 παρ.3β του Π.Δ. 130/2010), στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας (άρθρο 12 παρ.3γ του Π.Δ.130/2010), και στο Τμήμα Προμηθειών (άρθρο 12 παρ.3δ του Π.Δ.130/2010).

Στον Αντιπεριφερειάρχη Φλεβάρη Ιωάννη του Στέργιου μεταβιβάζουμε πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2014) απόφαση μας, τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού για θέματα του νομού Δωδεκανήσου (άρθρο 5 του Π.Δ. 130/2010).

Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μπάρδο Χρήστο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ926037, μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου (άρθρο 22 του Π.Δ. 130/2010).

Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανανία Άγγελο του Μελέτιου με ΑΔΤ ΑΕ958798, μεταβιβάζουμε πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. οικ.97603/8851/12-9-2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β/9-10-2014) απόφαση μας την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για τις Περιφερειακές Ενότητες  Δωδεκανήσου.

Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευστρατίου Χρήστο του Στέλιου με ΑΔΤ ΑΜ448954 μεταβιβάζουμε, πλέον των σε αυτόν  ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 134714/12113/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11-12-2014)  απόφαση μας, την αρμοδιότητα έκδοσης εντολών μετακίνησης με υπηρεσιακά οχήματα των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που έχουν ειδικότητα Οδηγού, κατά το άρθρο 35 του Π.Δ. 130/2010, και των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού και για τους οποίους έχει χορηγηθεί από αρμόδιο όργανο έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων.   

Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 108142/9701/8-10-2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β/22-10-2014) απόφαση μας, μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Δωδεκανήσου και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας μόνο ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού (άρθρο 12 παρ.3α του Π.Δ. 130/2010), και στο Τμήμα Γραμματείας (άρθρο 12 παρ.3ε του Π.Δ.130/2010).

Κατά τα λοιπά, οι υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2104), 134727/12114/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11.12.2014), οικ.97603/8851/12-9-2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β/9-10-2014), 134714/12113/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11-12-2014) και 108142/9701/8-10.2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β/22-10-2014) αποφάσεις μας εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

                           

  

(Visited 28 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*