Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Newsroom
28/09/2021 11:43
  •  
  •  
  •  

Σε ευρεία δημόσια διαδικασία διαβούλευσης έθεσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης το 1ο Σχέδιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027, έως την επίσημη υποβολή του στην Ε.Ε. που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2021.

Οι συνολικοί πόροι που κατανέμονται στο ΠΠ ΝΑ 2021-2027 ανέρχονται στα 285,35 εκ. ευρώ και σχεδιάζεται να καλύψουν εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις των νησιών της Περιφέρει-ας σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών των 5 Στόχων Πολιτικής (ΣΠ) της ΕΕ.

Με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά διαρθρωτικές αδυνα-μίες και αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο της Πολιτι-κής Συνοχής της περιόδου 2021-2027, κεντρικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματός της, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφο-ροποίησης του τουριστικού προϊόντος, η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφο-ρίας των πόρων και η ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοί-κων και των επισκεπτών της.

Για την εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου της Περιφέρειας το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» δομείται σε έξι (6) Προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με τους ΣΠ 1 έως και 5 της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, και δύο (2) Προτεραιότητες για την Τεχνική Βοήθεια.

*Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (ΣΠ 1/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου Ι του Προγράμματος).

*Προτεραιότητα 2: Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (ΣΠ 2/ΕΤΠΑ – εξυ-πηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙΙ του Προγράμματος).

*Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικό-τητας (ΣΠ 3/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙΙΙ του Προγράμματος).

*Προτεραιότητα 4: Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (ΣΠ 4/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙV του Προγράμματος).

*Προτεραιότητα 5: Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (ΣΠ 4/ΕΚΤ+ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙV του Προγράμματος).

*Προτεραιότητα 6: Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (ΣΠ 5/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου V του Προγράμματος).

*Προτεραιότητα 7: Τεχνική Υποστήριξη (ΕΤΠΑ).

*Προτεραιότητα 8: Τεχνική Υποστήριξη (ΕΚΤ).

Οι παραπάνω Προτεραιότητες εξειδικεύονται σε 22 Ειδικούς Στόχους και 66 Ενδεικτικές Δρά-σεις.

Με στόχο τη συνέχιση της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και της ουσιαστικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έρ-γων, τίθεται το κείμενο του Σχεδίου του Προγράμματος σεευρεία δημόσια διαδικασία διαβού-λευσης, έως την επίσημη υποβολή του στην Ε.Ε. που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική πλατφόρμα της Περιφέρειας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://espa3.pepna.gr, στην οποία θα βρουν το 1ο Σχέδιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».

Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεση των πολιτών για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνερ-γασία, οι απόψεις των οποίων θα συμβάλλουν σημαντικά στην οριστικοποίηση του

(Visited 27 times, 1 visits today)