Ετικέτα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

καταδυτικό τουρισμό

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων: Οριστικός πίνακας με χρηματοδοτήσεις, δράσεις και έργα από το πρόγραμμα CLLD/Αλιείας και Θάλασσας

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από