Ετικέτα: Natura 2000

Νάξος: Ημερίδα διαβούλευσης με θέμα «Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) Περιοχών Natura 2000»

  Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών ∆ιαταγµάτων Προστασίας και Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τις Περιοχές του ∆ικτύου

Γ. Λεονταρίτης για τις ΕΠΜ περιοχών Natura 2000: «Να δοθεί παράταση σε μια διαβούλευση “που δεν ξεκίνησε ποτέ”»

  Να δοθεί παράταση στη διαβούλευση του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για