Προμήθεια και αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου μέσω του νέου ΕΣΠΑ

geniko nosokomeio syroy
admin
01/06/2017 10:52
  •  
  •  
  •  

Την απόφαση ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου» (προϋπολογισμού 706.000 ευρώ) στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.
Δικαιούχος της Πράξης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώΐο», το οποίο θα εξοπλιστεί με τράπεζα γενικής χειρουργικής, πλήρες λαπαροσκοπικό σύστημα, φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM, τομογραφία οπτικού νεύρου OCT και laser λιθοτριψίας HOLMIUM-YAG. Περιλαμβάνονται, επίσης, οι υποδομές ενσύρματης και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, αναβάθμισης και ασφάλειας δικτύου και δεδομένων, καθώς και αποθήκευσης δεδομένων, υπολογιστικά συστήματα (λογισμικό) και λοιπόν εξοπλισμός, αναγκαίος για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, καθώς και εκπαίδευση – πιλοτική λειτουργία.
Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31/05/2018 και λήξης η 30/06/2019.

(Visited 12 times, 1 visits today)