Προσλήψεις 24 ατόμων στα νοσοκομεία Νάξου και Σύρου

νοσοκομείο Νάξου
Άκης Αξαόπουλος
20/03/2021 11:58
  •  
  •  
  •  

 

Το υπουργείο Υγείας γνωστοποιεί την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/04/2021 και ώρα 23:59.

Στις Κυκλάδες ανακοινώθηκαν 24 προσλήψεις στα νοσοκομεία Νάξου και Σύρου.

Αναλυτικά για το νοσοκομείο Νάξου

1. ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής         4 θέσεις

2. ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής              1 θέση

3. ΠΕ Νοσηλευτικής                                              2 θέσεις

4. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών                              1 θέση

5. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού                            2 θέσεις

6. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας                                      2 θέσεις

Αναλυτικά για το νοσοκομείο Σύρου

1. ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής         4 θέσεις

2. ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής              1 θέση

3. ΠΕ Νοσηλευτικής                                              2 θέσεις

4. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών                              1 θέση

5. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού                            2 θέσεις

6. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας                                      2 θέσεις

Επισημαίνεται ότι:

Στην περίπτωση που θέσεις της κατηγορίας: α) ΠΕ κλάδου Νοσηλευτικής δεν καλυφθούν από πτυχιούχους ΠΕ θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής και στην
περίπτωση που επίσης δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυχιούχους ΤΕ Νοσηλευτικής θα καλυφθούν από υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών, β) ΠΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών δεν καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΠΕ, θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών, γ) ΠΕ κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού δεν καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΠΕ, θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και στη συνέχεια αν δεν καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, θα καλυφθούν από υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα, να υποβάλουν μία και μόνο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

Δείτε την προκήρυξη

(Visited 1,579 times, 1 visits today)