Θέση νηπιαγωγού στον Δήμο Σύρου

κλειστό τμήμα νηπιαγωγείου
admin
26/10/2015 10:57
 
 
 

Έναν Νηπιαγωγό (ΠΕ) θα προσλάβει ο Δήμος Σύρου, στο πλαίσιο της στελέχωσης του παιδικού σταθμού Βήσσα.

Θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου 2016 με δυνατότητα παράτασης. Προτεραιότητα στο διορισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.

Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ τμήματος νηπιαγωγών, επαγγελματική  εμπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείμενο και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, Δον Ι. Στεφάνου 7, Τ.Κ 84100, Άνω Σύρος Ν.Κυκλάδων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Μητρώων Προσωπικού, υπόψη κας Άννας Βαρθαλίτου ή Ευαγγελίας Μεντάκη (τηλ. επικοινωνίας:2281360914 και 2281360918).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και στα καταστήματα όλων των παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

(Visited 26 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.