Κλειστό παραμένει το γήπεδο Αγίου Αρσενίου

admin
04/02/2015 21:42
 
 
 

Λουκέτο έχει μπει στο γήπεδο Αγίου Αρσενίου Νάξου μετά από απόφαση του γ.γ. της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαιου Σπύρου Σπυρίδων, λόγω των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στην περίφραξη του γηπέδου που το καθιστούν μη ασφαλές.

 

Το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ ως αρμόδιος φορέας, προχώρησε στην αντικατάσταση της περίφραξης όπου είχε "ξηλωθεί" από την κακοκαιρία, όμως όπως φαίνεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι μεγαλύτερο, αφού σύμφωνα με την ΑΔΑ, για να λειτουργήσει ξανά το γήπεδο, θα πρέπει όχι μόνο να αποκατασταθεί η περίφραξη στη Ν. Ανατολική πλευρά του γηπέδου που έχει καταρρεύσει, αλλά και να κατασκευαστούν αντιστηρίξεις στην υπόλοιπη περίφραξη του γηπέδου καθώς και να καθαριστεί και ισοπεδωθεί το κατάστρωμα του αγροτικού δρόμου πρόσβασης στον χώρο του γηπέδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του naxostimes.gr ήδη γίνονται εργασίες στο γήπεδο από τη διοίκηση του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, προκειμένου να αποκατασταθούν τα παραπάνω ώστε σύντομα να μπορέσει να επαναλειτουργήσει. 

Να σημειωθεί ότι στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου συντάχθηκε έκθεση από επιτροπή καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και στις 2 Φεβρουαρίου 2015 από την ίδια επιτροπή έγινε επανέλεγχος στο γήπεδο, όπου ομόφωνα γνωμοδότησε και εισηγήθηκε την προσωρινή σφράγιση λειτουργίας του γηπέδου. 

Αυτό που μένει τώρα είναι να δοθεί απάντηση από την ΑΔΑ και σχετικά με τις άδειες λειτουργίας των δυο γηπέδων στη Χώρα της Νάξου (κλειστό και ανοιχτό ΔΑΚ) τη στιγμή που η διοίκηση του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ έχει ήδη προχωρήσει (από τις 10 Δεκεμβρίου) στη σύσταση επιτροπής καταλληλότητας – σύμφωνα με το νόμο – η οποία έχει γνωμοδοτήσει και ζητά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να χορηγηθούν οι άδειες λειτουργίας.

 

 

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:

 

Προσωρινή Σφράγιση Λειτουργίας του Γηπέδου Αγ. Αρσενίου Νάξου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) :Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει σήμερα. β) του Π.Δ. 143/23-12-2010 (ΦΕΚ 236/27-12-2010/τ.Β) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». γ) του άρθρου 56α του Ν. 2425/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 )ΦΕΚ 239 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) και άρθρο 22 του Ν. 4049/12 (ΦΕΚ 35/Α’ /2012). δ)της υπ’ αριθμ. οικ. 46596/22-11-2004 ( ΦΕΚ 1793 Β΄) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56α του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα με βάση την υπ΄αριθμ. ΤΥ. Δ/Φ550/οικ.28688/09-09-2014 (ΦΕΚ 2408/Β’/10-9-2014). 

 

2. Την υπ’αριθμ. 22/03-07-2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίστηκε σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ο κ. Σπυρίδων Σπυρίδων του Δημητρίου (ΦΕΚ 375/03-07-2014/τ.Υ.Ο.Δ.Δ). 

 

3. Την υπ’ αριθμ.36055/30-05-2014 απόφασή μας περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Νάξου Ν. Κυκλάδων για το έτος 2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

4. Τα υπ’ αριθμ.80394/23-10-2014 και 93890/02-12-2014 έγγραφα μας για την Διενέργεια Τακτικού Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Νάξου 2014. 5. Την από 10/12/2014 1η Έκθεση Ελέγχου και Γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου του Ν. Κυκλάδων, με το υπ΄αριθμ.6982/19-12-2014 έγγραφο του Προέδρου και αφορά στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγ. Αρσενίου Νάξου. 

 

6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση που εκφράζει η Επιτροπή στην ως άνω Έκθεση Ελέγχου προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σύμφωνα με την οποία εισηγείται την προσωρινή σφράγιση λειτουργίας του Γηπέδου Αγ. Αρσενίου Νάξου προκειμένου ο φορέας διαχείρισης των εγκαταστάσεων μέχρι την 31 – 01 – 2015 : Α )να έχει αποκαταστήσει την περίφραξη στη Ν. Ανατολική πλευρά του γηπέδου που έχει καταρρεύσει, Β) να έχει κατασκευάσει αντιστηρίξεις στην υπόλοιπη περίφραξη του γηπέδου και Γ) να έχει καθαρίσει και ισοπεδώσει το κατάστρωμα του αγροτικού δρόμου πρόσβασης στον χώρο του γηπέδου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την προσωρινή σφράγιση του Γηπέδου Αγ. Αρσενίου Νάξου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και ορίζουμε ημερομηνία επανελέγχου της εν λόγω εγκατάστασης την 02 – 02 -2015 (ώρα 10:00 π.μ.), κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και της ομόφωνης γνωμοδότησης της Επιτροπής της από 10/12/2014 Έκθεσης Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 

Η παρούσα απόφαση επέχει θέση σφράγισης. 

Αναθέτουμε στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την υλοποίηση της Απόφασης αυτής

 

(Φώτο: ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ)

 
(Visited 86 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*