Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων – 500€ το εκπαιδευτικό επίδομα

Newsroom
02/06/2022 11:03
 
 
 

 

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στο Νότιο Αιγαίο, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) πρόκειται να υλοποιήσει η ΣΤΟΧΕΥΣΗ.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικό επίδομα:
Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 500 ευρώ, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τμήματα:
*Ειδικός διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου.

*Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης.

*Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης.

*Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
*Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

*Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)

*Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α

*Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ , ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4).

1.Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

*Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Πανελλήνια Τουριστική Επαγγελματική Ένωση Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων) στην οποία να δηλώνει ότι:

i. την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,

ii. την επωνυμία της επιχείρησης,

iii. το Α.Φ.Μ της επιχείρησης,

iv. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

*Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα

*Περιορισμένος αριθμός αιτήσεων.

Προσοχή δεδομένου ότι η ΥΔ από gov.gr πρέπει να έχει ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία αίτησης, παρακαλούμε να μας την στείλετε μαζί με τα δικαιολογητικά πρωινές ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Πληροφορίες και αιτήσεις:
Τηλ.: 22810-82302 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-17:00, Μαυροκορδάτου 1, Βαπόρια, Σύρος, e-mail: info@stoxefsi.gr)

(Visited 182 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.