Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στις Κυκλάδες

seminaria programmata
Newsroom
30/06/2020 12:29
  •  
  •  
  •  

 

Μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στις Κυκλάδες το ΚΕΚ Στόχευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ή εποχικά εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€/ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα τμήματα που θα υλοποιηθούν έχουν ως εξής:
1. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών (Βασικό επίπεδο).
2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών (Προχωρημένο επίπεδο).
3. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (Βασικό επίπεδο).
4. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (Προχωρημένο επίπεδο).
5. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing.

Η υποβολή αιτήσεων έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Δικαιολογητικά συμμετοχήςπου πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση έως 4 Αυγούστου 2020 στο ΚΕΚ Στόχευση.
*Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

*Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)

*Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: i. ο Α.Φ.Μ., Σελίδα 17 από 23, ii. ο Α.Μ.Κ.Α, iii. ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.

*Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
Για τους Εργαζόμενους: ένα από τα παρακάτω:
*Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ), συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα ή
*Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:
*Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται: Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη ή
*Από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση ή
*Από Αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

*Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

*Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ Στόχευση (Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00, Μαυροκορδάτου 1, Βαπόρια, Σύρος, τηλ. 22810-82302, e-mail: info@stoxefsi.gr).

(Visited 230 times, 1 visits today)