Να δηλώσουν τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα τους καλούνται οι δημότες του δήμου Πάρου

admin
27/05/2015 6:52
  •  
  •  
  •  

Να δηλώσουν τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, αλλά και τα ακίνητα στα οποία έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση, μετά τη διακοπή παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας, καλεί τους πολίτες ο δήμος Πάρου.

Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να προσκομίσουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του δήμου Πάρου έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το νόμο 2130/1993 ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας, να υποβάλλει στο δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα δήλωση ακινήτων για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας.

Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου από της μεταβολής. Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο.

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση όπως ορίζεται από τις παραγράφους 5 & 15 του άρθρου 24 του νόμου 2130/93.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.25/1975 ως εξής: «Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής».

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

1. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ήτοι: α) πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών, β) κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, να προσέρχονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τη δήλωσή τους.

2. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους, μετά τη διακοπή παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας στα ακίνητά τους, να προσέρχονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να δηλώσουν την εν λόγω διακοπή, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση της ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ.

Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται, να προσκομίσουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας.

Επισημαίνεται ωστόσο σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 2856/20-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ότι:

1. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Δήμο και από την ημερομηνία υποβολής τους, ώστε να συντρέχει η δυνατότητα ελέγχου από τον Δήμο του κατά πόσο το ακίνητο πράγματι δεν χρησιμοποιείται.

2. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επανασύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ ο πολίτης πρέπει να προσκομίσει στη ΔΕΗ σχετική βεβαίωση από το Δήμο, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή χρέωση των τελών όπως ορίζονται από τους νόμους 25/1975, 1080/1980, 2130/1993 (όπως ισχύουν).

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου Εσόδων 2284360122 & 2284360123, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

(Visited 5 times, 1 visits today)