Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων μέσω διαδικτύου

Newsroom
12/11/2020 17:55
 
 
 

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στις Κυκλάδες πρόκειται να υλοποιήσει μέσω τηλεκατάρτισης το ΚΕΚ Στόχευση.

Τα τμήματα αφορούν στις νέες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα σε:
1.Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ.
2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών.
3.Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού.
4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων.
5.Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων.
6.Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής.
7.Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing.
8.Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE).

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (σύνολο ωρών κατάρτισης: 100).

Δικαιολογητικά
1.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, κ.λπ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

3. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (ΑΜΑ).

4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

5. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση: αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή Πίνακα απασχόλησης προσωπικού Ε4).

6. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) στην οποία να δηλώνει ότι: i. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ii. Την επωνυμία της επιχείρησης iii. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης iv. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, η σύμβαση του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δηλώνει επιπροσθέτως την αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την έναρξη αυτής.

*Τα προγράμματα περιλαμβάνουν και εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής εξ ’αποστάσεως.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ Στόχευση (Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00 – Μαυροκορδάτου 1, Βαπόρια, Σύρος, τηλ.: 22810-82302, e-mail: info@stoxefsi.gr)

(Visited 118 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.