Μέχρι τις 25 Μαρτίου η διαδικασία επιλογής των νέων αδειούχων παραγωγών πωλητών

Newsroom
26/02/2021 13:32
 
 
 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου παραγωγούς ή όσους αδειούχους από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν για άσκηση δραστηριοποίησης τους στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο ως παραγωγοί πωλητές, ότι για τη δραστηριοποίηση τους στο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας, η οποία ισχύει εντός των Διοικητικών ορίων που την χορήγησε.

Με την υπ’ αριθμό 78/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το μηνιαίο τέλος ανά άδεια καθορίστηκε στο ποσό των 5 ευρώ ή 60 ευρώ κατ’ έτος για την δραστηριοποίηση των πλανόδιων πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπ’ αριθμό 99/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός έκδοσης νέων αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται από τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με βάση τα παραπάνω, στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων δύναται να εγκριθούν (μετά κι από ανάλογες προσκλήσεις – ανακοινώσεις όπως η παρούσα) και μέχρι να εξαντληθούν (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 99/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου) έως 40 δραστηριοποιήσεις για τους νέους αδειούχους παραγωγούς πωλητέςή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν, αν προβλέπεται με την εκάστοτε πρόσκληση να συμμετάσχουν για την άσκηση υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου.

(Ήδη έχουν υπάρξει εγκρίσεις δραστηριοποιήσεων από τις Υπηρεσίες και επομένως ο αριθμός των προς διάθεση 40 εγκρίσεων δραστηριοποιήσεων έχει μειωθεί. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη σε κάθε ανακοίνωση-πρόσκληση όπως η παρούσα για έγκριση δραστηριοποίησης, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τα προς διάθεση παραγόμενα είδη προς πώληση, σε σχέση με τις τρέχουσες – προβλεπόμενές ελλείψεις και ανάγκες των καταναλωτών στις Κυκλάδες, σε συνδυασμό με τα άλλα κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία).

Γενικά για την έγκριση της δραστηριοποίησης του νέου αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:
1. Αίτηση όπου θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους.

2. Άδεια παραγωγού πωλητή Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου (εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού).

Η αίτηση για την έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποβάλλεται από όσους ενδιαφέρονται και τηρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας πρόσκλησης σε αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού Κυκλάδων, ως εξής:

Α) Στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/ανανέωση της άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου (πλανόδιου) Εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται επιπρόσθετα να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί το σχετικό αίτημά του.

(ΠΡΟΣΟΧΗ – Ο Δήμος προβαίνει σε αυτήν την ενέργεια της αποστολής αιτήματος έγκρισης δραστηριοποίησης για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγού όταν εκδίδει νέα άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγού και ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο Υπαίθριο πλανόδιο Εμπόριο ως παραγωγός. Ο Δήμος πράττει το ίδιο στην περίπτωση επίσης που η άδειά του ενδιαφερόμενου έχει ανακληθεί και πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια παραγωγού υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ομοίως το ίδιο κάνει ο εκάστοτε Δήμος αν του ζητηθεί από ενδιαφερόμενο που είναι αδειούχος ο οποίος δραστηριοποιείται σε διαφορετική Περιφέρεια από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που ανήκει ο Δήμος. Αυτό ισχύει στην περίπτωση βέβαια που με την πρόσκληση δύναται η δυνατότητα συμμετοχής αδειούχων παραγωγών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με έδρα και τόπο παραγωγής εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (όριο μέχρι 3 Περιφέρειες Ελλάδας εκ των οποίων η μία η Περιφέρεια στην οποία έχει δραστηριοποιηθεί αρχικά).

Αντιθέτως, ο Δήμος δεν στέλνει αίτηση του ενδιαφερόμενου σε αδειούχο παραγωγό υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της Περιφέρειας, που πρώτοδραστηριοποιήθηκε ο ενδιαφερόμενος, κάτοχος αδείας παλαιότερης του Ν.4497/2017 του οποίου η άδεια αυτή Παραγωγού Υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου έχει ανανεωθεί νόμιμα, καθώς η ανανέωση του που πραγματοποιείται από τον Δήμο, σε αυτήν την περίπτωση είναι και έγκριση δραστηριοποίησης.

Σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνεται ωστόσο επίσης ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει στον Δήμο και την Περιφέρεια αντίγραφο του τέλους δραστηριοποίησης του στο Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο – βλ. 78/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας, για την παρακολούθηση της νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι ο παραγωγός πωλητής χάνει την έγκριση δραστηριοποίησης, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο, β) αν δεν πληρώσει το σχετικό τέλος για δύο (2) συνεχόμενους μήνες, γ) αν ανακληθεί, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα η άδειά του.

Β) Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, Τμήμα Εμπορίου, Αντωνίου Μάτεση, 2ος όροφος (Υπεύθυνος: Σιγάλας Ιωάννης, τηλ. 22810-88742 ή στα κατά τόπους Τμήματα Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, σε περίπτωση που υπάρχουν ενεργά – στελεχωμένα στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες και τα οποία οφείλουν άμεσα να τα προωθούν στην Διεύθυνση Ανάπτυξης η οποία θα κάνει την επιλογή ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Σημειώνεται ότι για την ώρα Ενεργά Τμήματα Ανάπτυξης υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου και στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ.3, 46, 47, 48 του Ν. 4497/17.

Σε περίπτωση έγκρισης (εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα) του αιτήματος έγκρισης δραστηριοποίησης, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλει το τέλος δραστηριοποίησης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Βελτίωση Υπηρεσιών Εμπορίου» με αριθμό GR33 0172 7100 0057 1005 2440 713 της Τράπεζας Πειραιώς και να υποβάλει στην υπηρεσία το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής του τέλους αυτού το οποίο και θα κοινοποιεί και στον Δήμο από τον οποίο απέκτησε την άδεια του.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες έως τις 25 Μαρτίου 2021.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψιν στην διαδικασία που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 48 «Σύστημα Μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο» στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν άμεσα.

Όσοι καταθέσουν εκπρόθεσμα θα συμπεριληφθούν αν υπάρχουν αδιάθετες εγκρίσεις δραστηριοποίησης στην επόμενη επανεξέταση χορήγηση εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα ανακοινωθεί από την Διεύθυνσή μας.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι που δικαιούνται να μπουν στην διαδικασία θα πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία και τα κατά τόπους λειτουργούντα Τμήματα Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων αν υπάρχουν (σε Θήρα, Νάξο και Μήλο υπάρχουν σε λειτουργία αυτήν την χρονική περίοδο) για την ενημέρωση τους ή και να παρακολουθούν το site της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Ανακοινώσεις των υπηρεσιών στο κάτωθι Link http://www.pnai.gov.gr/ArthroList.aspx?n1=MPCOMPON&v1=1
&l=%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%
CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%C
E%B9%CF%82

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρ. 1459/14-07-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Εγκρίσεις Δραστηριοποίησης Πωλητών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου την Π.Ν.ΑΙ» που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για λόγους που σχετίζονται με τη νησιωτικότητα, των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν από αυτή και την εφαρμοζόμενη πολιτική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κατά προτεραιότητα ανάδειξη των τοπικών προϊόντων – παραγωγών, επί του παρόντος δεν θα ικανοποιούνται αιτήματα δραστηριοποίησης εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αδειούχων Παραγωγών Πωλητών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου που έχουν αδειοδοτηθεί από Δήμο άλλης Περιφέρειας και η παραγωγή τους πραγματοποιείται σε άλλη Περιφέρεια πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

(φωτό: αρχείου)

(Visited 90 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.