Πρόσληψη δέκα ατόμων στο δήμο Σίφνου (προκήρυξη)

Newsroom
23/02/2021 6:02
  •  
  •  
  •  

 

Την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ο δήμος Σίφνου.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας (COVID-19) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@sifnos.gr), μαζί με την αντίστοιχη αίτησή τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
• Απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται υποχρεωτικά η ειδικότητα ή ο κωδικός ειδικότητας για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@sifnos.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (2) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σίφνου και στο δικτυακό τόπο αυτού.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Σίφνου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του ν. 4057/2012).

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση: ΕΔΩ καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ του Δήμου Σίφνου.

(Visited 49 times, 1 visits today)