Νάξος – ΔΕΔΔΗΕ: Ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση του ρεύματος (κριτήρια – δικαιολογητικά)

timologia dei
Newsroom
20/06/2022 17:44
 
 
 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2564/Β΄/24.05.2022, δίνεται η δυνατότητα στήριξης καταναλωτών των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπό τη μορφή παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επιδότησης των οφειλών τους, προκειμένου να επανασυνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, για συνολικές οφειλές:
Α) έως 6.000€ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
Β) από 6.001€ και έως 9.000€ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
Γ) από 9.001€ και έως 12.000€ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
Δ) από 12.001€ και άνω, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Στις περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της παροχής. Ο Προμηθευτής θα εκδίδει εντολή επανασύνδεσης που θα προωθείται στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., η οποία και θα υλοποιεί την επανασύνδεση χωρίς χρέωση τελών επανασύνδεσης.

Κριτήρια
Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στον κατά τόπον αρμόδιο Δήμο, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1.Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασύνδεσης που ορίζει η προαναφερόμενη ΚΥΑ.

2. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

3. Εισοδηματικά κριτήρια
*Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: εισοδηματικό όριο 9.000€

*Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: εισοδηματικό όριο 13.500€.

* Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: εισοδηματικό όριο 15.750 €.

*Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη: εισοδηματικό όριο 18.000€.
* Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη: εισοδηματικό όριο 24.750€.

* Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: εισοδηματικό όριο 27.000€

-Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000€.

-Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000€.

-Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500€ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250€, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500€ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

-Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 8.000€ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 15.000€ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικήςυποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Περιουσιακά κριτήρια:

1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 120.000€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των 180.000€.

2. Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία (παρέχεται από την Υπηρεσία).
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία).
8. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ειδικών περιπτώσεων

1. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό ( 67% ) και άνω.
2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που κάνουν κατ’ οίκον χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Αικατερίνη Πρωτονοταρίου και Ειρήνη Μαύρου -Τηλέφωνο: 2285360150 – Ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 17:00.

(Visited 87 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.