Νάξος: Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και πάλι ο διορισμός μελών για το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου

Newsroom
17/12/2020 8:31
  •  
  •  
  •  

 

Ο εκ νέου διορισμός μελών για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Νάξου θα γίνει στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Όπως είναι γνωστό, μετά από προσφυγή του επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Δημιουργίας» Βασίλη Βρούτση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ακυρώθηκε η απόφαση που είχε λάβει το δημοτικό συμβούλιο για το νέο διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου.

Έτσι το θέμα μπαίνει ξανά για συζήτηση ώστε να οριστεί το νέο Δ.Σ. λόγω «της αναγκαιότητας για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων, όπως είναι οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου και τμήματος του προσήνεμου μόλου του τουριστικού καταφυγίου του Λιμένα Νάξου λόγω υποσκαφής».

Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, τα θέματα ημερήσια διάταξης είναι:

1. Λήψης απόφασης για εξόφληση των οφειλών της υπό εκκαθάριση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑ».

2. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, κατόπιν ακύρωσης της υπ΄αρ. 137/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ’ αρ. πρωτ. 56716/08-12-2020 απόφασή της, της άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης αυτής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εκ μέρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, και της αναγκαιότητας για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων, όπως είναι οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου και τμήματος του προσήνεμου μόλου του τουριστικού καταφυγίου του Λιμένα Νάξου λόγω υποσκαφής.

3. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

4. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.

5. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων –ορισμός μελών του Δ.Σ. στην Επιτροπή».

6. Έγκριση ή μη υπογραφής της «Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA».

7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής άρθρου 199 Ν. 3463/2006, για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.

8. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και συνοδού έργου (Σπαστηριοτρηβείο – Μονάδα Θραύσης – Ταξινόμησης – Παραγωγής Αδρανών Υλικών) στη θέση ¨Τζιριώτη – Δύραχα¨, Τ.Κ. Κινιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Ε.Β.Ε.

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στον καθορισμό αντιμισθίας του Προέδρου της.

(Visited 256 times, 1 visits today)