Νάξος: Διαγωνισμός από την Περιφέρεια για τη μελέτη βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου Χώρας-Χαλκίου-Φιλωτίου

Newsroom
27/07/2021 1:13
  •  
  •  
  •  

 

Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Χώρα – Χαλκί – Φιλώτι, Νήσου Νάξου» συνολικού προϋπολογισμού 699.316,37€ προκηρύσσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 21/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Κυκλάδων έτους 2021 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επενδύει το μέγιστο των διαθέσιμων πόρων της στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου των νησιών της, η ασφάλεια του οποίου αποτελεί προτεραιότητα. Με την ολοκλήρωση δημοπράτησης μιας πολύ μεγάλης σειράς πιεστικών έργων στο οδικό δίκτυο και τα ρέματα όλων των νησιών της, η Περιφέρεια περνά στην δημοπράτηση μελετών που προσεκτικά έχουν επιλεγεί σε κάθε νησί.

(φωτό: αρχείου)

(Visited 273 times, 1 visits today)