Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Άρχισε η εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2021-2022

Άκης Αξαόπουλος
10/05/2021 10:12
 
 
 

 

Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2021-2022. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής έχουν τα παιδιά που κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (1/9/2021) έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, δηλαδή γεννηθέντα από 1/1/2018 έως και 1/3/2019. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 623/Β΄/26-2-2019), οι Παιδικοί Σταθμοί δε δέχονται προνήπια γεννηθέντα το 2017, λόγω διετούς υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής νηπίου (υποβάλλεται από γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού (ΕΝΤΥΠΟ 1).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

Εάν δεν αναγράφεται το παιδί για το οποίο γίνεται η αίτηση, μαζί με το πιστοποιητικό προσκομίζεται και ληξιαρχική πράξη γέννησής του.

Ειδικά για την περίπτωση συμφώνου συμβίωσης: Εάν από το πιστοποιητικό δεν προκύπτει το παιδί για το οποίο γίνεται η αίτηση, προσκομίζονται, αντί αυτού, σύμφωνο συμβίωσης και ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Πιστοποιητικά που δεν έχουν εκδοθεί από Ελληνική Αρχή προσκομίζονται νομίμως μεταφρασμένα.

3. Βεβαίωση εργασίας, ξεχωριστά για κάθε γονέα. Ειδικότερα:

Για εργαζόμενους-ες στον ιδιωτικό τομέα:

α)Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας εργοδότη με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και

β)Αναγγελία πρόσληψης ή σύμβαση εργασίας.

Για εποχικά εργαζόμενους-ες που δεν έχουν ξεκινήσει εργασία μέχρι την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, παρέχεται η δυνατότητα προσκόμισής τους μέχρι την 30η Ιουνίου 2021. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτηση θα υποβάλουν Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνοντας: «Θα προσκομίσω στην Υπηρεσία σας βεβαίωση εργασίας εργοδότη και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης εργασίας το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021». Σημειώνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ο γονέας δεν θα λάβει τα μόρια του/της εποχικά απασχολούμενου-ης.

Για εργαζόμενους στον δημόσια τομέα:

Πρόσφατη βεβαίωση από την Υπηρεσία.

Για ελεύθερους επαγγελματίες – επιτηδευματίες – αυτοαπασχολούμενους-αγρότες:

Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος (αποκλειστικά από taxisnet).

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν υποχρεούνται σε έναρξη επιτηδεύματος θα προσκομίσουν Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (ασφαλιστικής ενημερότητας ή εγγραφής στα Μητρώα του ΟΓΑ κ.λπ.).
Για λοιπούς μισθωτούς (απασχολούμενοι σε οικοδομικές εργασίες και αυτοαπασχολούμενοι που δεν υποχρεούνται σε έναρξη επαγγέλματος):

Ατομικό Λογαριασμό Aσφάλισης τελευταίου εξαμήνου (μέσω e-ΕΦΚΑ).

Για εργαζόμενους σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς ατομική ασφάλιση (αφορά μόνο ατομικές επιχειρήσεις):

Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται η απασχόληση και το ωράριο εργασίας του γονέα, η οποία θα φέρει υπογραφή του υπευθύνου και σφραγίδα της επιχείρησης.

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στην περίπτωση άνεργου γονέα.

5. Ατομική Κάρτα Υγείας του παιδιού (ΕΝΤΥΠΟ 2) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας (η σελίδα με το ονοματεπώνυμο του νηπίου και οι σελίδες καταγραφής των εμβολίων).

6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2019 και για τους δύο γονείς (εξαιρουμένων των περιπτώσεων μονογονεϊκής οικογένειας/διαζυγίου/διάστασης).

Σημειώνεται ότι οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οικογένειες όπου γονέας ή τέκνο φέρει πιστοποιημένη αναπηρία και οι οικογένειες με δίδυμα/τρίδυμα φιλοξενούμενα νήπια, με την έναρξη του σχολικού έτους θα κληθούν να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020, προκειμένου να εξεταστεί η απαλλαγή ή η παροχή έκπτωσης επί του ποσού των τροφείων που προβλέπεται για τις αναφερόμενες κατηγορίες, σε συνάρτηση με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, για την παραλαβή του νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό (ΕΝΤΥΠΟ 3).

8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης η Ειδική Επιτροπή Επιλογής Νηπίων.

Στην περίπτωση αίτησης επανεγγραφής και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να βεβαιώνεται η μη μεταβολή της.

Για την εγγραφή δύο ή περισσότερων παιδιών της ίδιας οικογένειας απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα, αλλά τα δικαιολογητικά, πλην αυτών που αφορούν στην υγεία των παιδιών, προσκομίζονται μία φορά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων: Αντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής των γονέων και των παιδιών της οικογένειας σε ισχύ, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Αναπηρία γονέων ή τέκνου: Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ.

3. Παιδί ορφανό: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εφόσον δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εφόσον δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.

5. Γονείς σε διάσταση: Αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης (π.χ. αντίγραφο αίτησης διαζυγίου ή βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. που να αναφέρει τη διάσταση) και απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.

6. Γονέας στρατιώτης: Βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία.

7. Γονέας φοιτητής: Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής Φοίτησης, τελευταίου εξαμήνου (για γονείς μη εργαζόμενους που είναι φοιτητές Α΄ κύκλου σπουδών, εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου).

Η παρούσα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων www.e-naxos.eu μαζί με τα έντυπα:
Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής νηπίου (ΕΝΤΥΠΟ 1)
Ατομική Κάρτα Υγείας (ΕΝΤΥΠΟ 2)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την παραλαβή νηπίου (ΕΝΤΥΠΟ 3)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (κενή προς χρήση)

Με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των γονέων για τις τηρούμενες διαδικασίες, από την αξιολόγηση των αιτήσεων μέχρι την ανάρτηση των οριστικών Πινάκων Επιλογής/Επιλαχόντων Νηπίων, για την υποχρέωση καταβολής τροφείων και για το σύνολο των κανόνων λειτουργίας των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, έχουν αναρτηθεί στην παραπάνω ιστοσελίδα και τα κάτωθι αρχεία:
Η με αριθμό 90/2020 απόφαση Δ.Σ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (περί συστήματος μοριοδότησης/ διαδικασίας επιλογής νηπίων).
Η με αριθμό 33/2018 απόφαση Δ.Σ. πρώην «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» (περί επιβολής τροφείων).
Η με αριθμό 8/2019 απόφαση πρώην «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» (περί Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών).

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): apedikos@otenet.gr.

Εναλλακτικά, κατατίθενται στον 1ο Παιδικό Σταθμό (περιοχή Γρόττα) ή στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2285022944 (κ. Χωριανοπούλου Σοφία) και 2285360150 (κ. Πρωτονοταρίου Κατερίνα), με τήρηση των μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του covid-19.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του μηνός Ιουνίου, βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δύναται να υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής για νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών μετά την έναρξη λειτουργίας των Π.Σ, οι οποίες μοριοδοτούνται αυτοτελώς και εξετάζονται, με πρόταξη της αίτησης που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμεί η ικανοποίηση αιτήσεων από τον Πίνακα Επιλαχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2285022944 και 2285360150 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

(Visited 240 times, 1 visits today)