Το μήνυμα του Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικου για το νέο έτος

Newsroom
01/01/2023 14:01
 
 
 

 

ΜΗΝΥΜΑ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ  κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
 ΕΠΙ  ΤΩ  ΝΕΩ  ΕΤΕΙ  2 0 2 3

 Πρός 
Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς 
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

Ἀδελφοί μου,

Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἕνας καινούριος χρόνος ἔχει μόλις ἀνατείλει, ἕνας νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, δηλαδή μία ἀκόμη χρονική περίοδος τήν ὁποία ἡ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου χαρίζει ἀδιακρίτως καί ἀφειδῶς σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὅλοι μας ξεκινᾶμε τή νέα χρονιά, τήν αὐγή καί αὐτοῦ τοῦ νέου ἔτους μέ κάποιες προσδοκίες, μέ κάποια ὄνειρα, ἐπιθυμίες, σχέδια καί ὁραματισμούς, μέ ἐλπίδες καί ἀγωνίες ἤ καί ἀκόμα, λαμβάνοντας ὑπόψη τα ἀπρόβλεπτα γεγονότα πού ξεδιπλώνονται μπροστά μας ἀνά τόν κόσμο, μέ φόβους καί ἀνησυχίες.

Ἐκεῖνο ὅμως πού ὅλοι γνωρίζουμε καί γιά τό ὁποῖο εἴμαστε σίγουροι εἶναι ὅτι ὁ χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Πόσες φορές δέν ἔχουμε διαπιστώσει στή ζωή μας καί δέν ἔχουμε ὁμολογήσει στίς μεταξύ μας συζητήσεις ὅτι ὁ χρόνος τρέχει σάν ποτάμι. Αὐτή τήν παρομοίωση, ὅτι ὁ χρόνος καί τό ποτάμι μοιάζουν μεταξύ τους, τήν ἀναφέρει στή διδασκαλία του ὁ Μέγας Βασίλειος, πού κατά εὐλογημένη συγκυρία ἑορτάζουμε τή σημερινή ἡμέρα. Αὐτός λοιπόν ὁ Μέγας φωστήρ τῆς οἰκουμένης, ὁ σοφός Ἱεράρχης τῆς Καισαρείας πού εὐλογεῖ μέ τή γιορτή του τό νέο ἔτος, ὑπογραμμίζει τήν ἑξῆς μεγάλη ἀλήθεια γιά τόν χρόνο: «Ἄν μπεῖς σ’ ἕνα ποτάμι μέσα καί πᾶς νά λουστεῖς, τό νερό πού ἀκουμπάει στό σῶμα σου, μία μόνον στιγμή εἶναι τό ἴδιο. Μετά ἀπό μία στιγμή δέν εἶναι τό ἴδιο νερό, φεύγει καί ἔρχεται ἄλλο νερό. Καί μετά ἀπό λίγο ἄλλο καί ἄλλο, καί ἄν καθίσεις μία ὥρα μέσα στό ποτάμι, δέν ξέρω πόσες φορές θά ἀλλάξει τό νερό. Ὅμως τό ποτάμι μένει τό ἴδιο, ἐνῶ τό νερό δέν εἶναι τό ἴδιο. Τό ποτάμι τοῦ χρόνου τρέχει κι αὐτό καί μᾶς ἐγγίζει. Καί περνοῦν οἱ στιγμές, οἱ ὧρες, οἱ ἡμέρες, οἱ ἑβδομάδες, οἱ μῆνες, τά χρόνια. Καί ἐνῶ ὁ χρόνος φεύγει τά σημάδια του μένουν». Ποιά ὅμως εἶναι αὐτά τά σημάδια; Ἀπαντᾶ λοιπόν ὁ Μέγας Βασίλειος: «Πᾶρτε παράδειγμα ἕνα μικρό βρέφος. Μετά ἀπό λίγο μεγαλώνει καί γίνεται νήπιο, μετά γίνεται παιδί καί πάει στό σχολεῖο, μετά γίνεται ἔφηβος, μετά γίνεται νέος, ἄνδρας, μετά γίνεται ὥριμος καί μετά γίνεται γέρος. Ἔτσι τρέχει ὁ χρόνος στή ζωή μας καί μᾶς ἀλλάζει διαρκῶς».

Γι’ αὐτό πρέπει, ἀδελφοί μου, τόν χρόνο μας νά τόν ἐκμεταλλευόμαστε καί νά τόν ἀξιοποιοῦμε ἐποικοδομητικά. Ἡ Ἐκκλησία μας, πού εὐλογεῖ σήμερα «τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου», βλέπει τόν χρόνο ὡς μεγάλη εὐλογία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ χρόνος δέν μᾶς δίνεται ἀπό τόν Θεό γιά νά παρατείνεται ἡ ταλαιπωρία μας καί νά συνεχίζονται οἱ δοκιμασίες αὐτῆς τῆς ζωῆς, ἀλλά γιά νά καλλιεργούμαστε πνευματικά καί νά αὐξάνουμε τήν ἀγάπη μας πρός Αὐτόν. Ὁ Θεός μᾶς παρέχει τόν χρόνο γιά νά γευόμαστε ἀπό τώρα τούς θησαυρούς καί τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας Του. Ἡ φιλανθρωπία Του μᾶς χαρίζει τόν χρόνο γιά νά μεταμορφωνόμαστε καθημερινά σέ Ἁγίους καί νά μεταμορφώνουμε τά πάντα σέ δῶρα τοῦ Θεοῦ.

Ἄς θυμόμαστε καθ’ ὅλη τή διάρκεια καί αὐτοῦ τοῦ ἔτους ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας θά εἶναι ἐδῶ γιά νά μᾶς προσφέρει καί πάλι ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ, γιά νά βιώσουμε κάθε στιγμή καί αὐτοῦ τοῦ χρόνου μέ πνεῦμα Θεοῦ, μέ σύνεση καί ὑπομονή. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει τόν θησαυρό των Ἑορτῶν της, τίς καθημερινές Ἀκολουθίες καί τά χαριτόβρυτα Μυστήριά Της, τόν σωτήριο λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, τήν ποιμαντική στήριξή Της, τήν πλούσια καί ἀδαπάνητη χάρη Της. Ἐμεῖς ἔχουμε τήν ἐλευθερία νά ἀξιοποιήσουμε κατάλληλα καί ἐποικοδομητικά ὅλες αὐτές τίς εὐλογίες πού θά ἀποτελέσουν γιά τόν καθένα μας «παράθυρο» στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστιανός στηριζόμενος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἀντλώντας δύναμη καί χάρη ἀπό τά σωστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, μεταμορφώνει αὐτόν τόν φθαρτό χρόνο καί τόν ἁγιάζει. Μονάχα μέσα στήν Ἐκκλησία μποροῦμε νά μετατρέψουμε τό παρόν σέ αἰώνιο, ἀκολουθώντας συγχρόνως τόν δρόμο «ἀπό γῆς πρός οὐρανόν».

Ἀδελφοί μου, μέ αὐτές τίς ταπεινές σκέψεις εὔχομαι ὁλόψυχα τό νέο ἔτος 2023, πού μᾶς χάρισε σήμερα ὁ Θεός σάν δῶρο, νά τό γεμίσουμε ὅλοι μᾶς μέ ἀγάπη, μέ καλοσύνη, μέ πίστη, μέ ἐλπίδα, μέ ἀρετές, μέ φῶς. Ὅλα αὐτά εἶναι ἄλλωστε πού μᾶς προσδιορίζουν ὡς ἀνθρώπους, ὡς Χριστιανούς, ὡς γνήσια παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ἄς εἶναι τό ἔτος αὐτό γιά ἐμᾶς προσωπικά, γιά τίς οἰκογένειές μας, γιά τήν Παροναξία μας, γιά τήν πατρίδα μας καί γιά ὅλο τόν κόσμο ἔτος εὐφρόσυνο, εἰρηνικό καί σωτήριο, γεμᾶτο ἀπό τήν εὐλογία καί τη χάρη τοῦ Ἐπιφανέντος Χριστοῦ μας.

Κ α λ ή  χ ρ ο ν ι ά,  ε ὐ λ ο γ η μ έ ν η  κ α ί  ἁ γ ι α σ μ έ ν η!
Μέ θερμές εὐχές καί πολλή πατρική ἀγάπη,
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

(Visited 169 times, 1 visits today)
Latest Post

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*