Επείγουσα ενημέρωση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Newsroom
21/07/2022 15:05
 
 
 

 

Tην παρακάτω επείγουσα ανακοίνωση που απευθύνεται σε παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου εξέδωσε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4849 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021) υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (01-02-2022) δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17.

Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

Το παραπάνω δεν ισχύει για όσες από τις παλαιότερες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά ή οι κάτοχοί τους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν:
i) για όσες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο,

ii) για τις άδειες οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος,

iii) για τους παραγωγούς που είχαν υπαχθεί στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Επομένως καλούνται άμεσα οι κάτωθι κατηγορίες ενδιαφερόμενων κατόχων αδειών και εγκρίσεων δραστηριοποιήσεων για Πωλητές Υπαίθριου Εμπορίου που δεν είχαν ανανεώσει (έως τις 01-02-2022) τις άδειες τους να προχωρήσουν στην κατάθεση σχετικής αίτησης προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πριν τις 31-07-2022 διαφορετικά οι άδειές τους θα καταργηθούν:

1. Αδειούχοι Παραγωγοί πωλητές υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου.
2. Αδειούχοι Επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου.
3. Αδειούχοι Παραγωγοί πωλητές σε λαϊκή αγορά.
4. Αδειούχοι Επαγγελματίες πωλητές σε λαϊκή αγορά.

Για την ανανέωση των αδειών απαιτείται να κατατεθεί σχετική αίτηση ανάλογα με το είδος αδείας που έχει ο ενδιαφερόμενος αδειούχος

Τέλος, υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου υπ’ αριθμ. 4849 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021) (01-02-2022), άδειες παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή, καθώς και όσες εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν Νόμο υπ’ αριθμ. 4849 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021), ανακαλούνται οριστικά στην περίπτωση θανάτου ή παραίτησης για οποιονδήποτε λόγο του κατόχου, εφόσον δεν μεταβιβαστούν ή δεν γίνουν αποδεκτές από τους κληρονόμους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Νόμου ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4849 (ΦΕΚ Α 207/5.11.2021).

Για τις άδειες που αφορούν σε παραγωγούς και επαγγελματίες στάσιμου εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους δήμους λόγω αρμοδιότητάς τους.

(Visited 233 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.