Αύξηση χρηματοδότησης για δίκτυο ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού

ydrefsi
Άκης Αξαόπουλος
21/04/2019 16:04
 
 
 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται στις 950.000 ευρώ, η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου υποδομής, του δικτύου ύδρευσης της περιοχής Αρκεσίνης στην Αμοργό, το οποίο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ειδικότερα, ο αρχική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την κατασκευή του έργου, ύψους 744.000,00 ευρώ, αυξάνεται κατά 206.000,00 ευρώ και πλέον ανέρχεται σε 950.000, 00 ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί, καθώς απαιτείται τροποποίηση τόσο του φυσικού αντικειμένου, όσο και του χρονοδιαγράμματος.

Το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού» περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 10 χλμ για την περιοχή Αρκεσίνης Αμοργού. Ειδικότερα, προβλέπεται η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αρκεσίνης και η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου από τον οικισμό μέχρι τη δεξαμενή. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου ύδρευσης προς τους οικισμούς Ραχούλα, Πύργος και Δίστρατα καθώς και η κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που συνδέει τη δεξαμενή της Αρκεσίνης με την Δεξαμενή της Κολοφάνας. Το εσωτερικό δίκτυο των οικισμών Αρκεσίνης, Ραχούλας, Πύργου και Διστράτων τροφοδοτείται από την υφιστάμενη δεξαμενή της Αρκεσίνης που βρίσκεται πάνω στο λόφο, νοτιοανατολικά του οικισμού, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτείται με νερό από γεωτρήσεις.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/12/2019 και λήξης η 31/12/2021.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, μετά την αύξηση του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 950.000,00 ευρώ.
Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.
Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

(Visited 15 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.