Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου Τήνου

Newsroom
09/12/2020 10:46
  •  
  •  
  •  

Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Ν. Τήνου», συνολικού προϋπολογισμού 67.300 ευρώ, προκηρύσσει η Διεύθυνση Τεχνικών έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους ΟΤΑ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και με ειλημμένη την απόφαση της για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων.

Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 12/01/2021 και ώρα 10:00πμ. Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της παραπάνω ώρας, θα γίνει και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr/.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό «Συντηρήσεις – Επισκευές Χώρων Αθλοπαιδιών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων».

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμ-βαση Συνεργασίας που υπεγράφη με τον Δήμο Τήνου, η οποία αφορά στην ανάληψη από την Περιφέρεια της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου, δηλαδή εκπόνηση μελέτης, αδειοδότηση, δη-μοπράτηση, υπογραφή σύμβασης και παράδοση σε λειτουργία στον Δήμο Τήνου.

Η αρμοδιότητα συντήρησης και διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων παραμένει στον Δήμο Τήνου.

(Visited 32 times, 1 visits today)