Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Newsroom
09/04/2021 11:38
 
 
 

Πρόσκληση επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρόκειται να δημοσιεύσει στο προσεχές διάστημα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) έχει γνωρίσει διεθνώς ραγδαία ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της αναζήτησης νέων μοντέλων ανάπτυξης και κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης στο πλαίσιο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία, με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής ωφέλειας.

H δράση στοχεύει:

*στην ενίσχυση προσπαθειών κοινωνικής επιχειρηματικότητας,

*στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού,

*στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων.

Μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθούν οι επιλέξιμες δαπάνες, που αφορούν κατά κύριο λόγο στο μισθολογικό κόστος νέας/ων θέσης/εων εργασίας αλλά και λειτουργικά έξοδα, προμήθεια εξοπλισμού καθώς και άλλες δαπάνες (ενδεικτικά: αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας, προμήθεια αναλωσίμων κλπ).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι φορείς που λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας (Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α’/2016), άρθρο 3) και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο σχετικό μητρώο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

(Visited 39 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.