Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση «βάζει στη θέση του» το δήμο Νάξου: «Αρμοδιότητα του ΦΟΔΣΑ η λειτουργία του ΧΥΤΑ και όχι του δήμου» (έγγραφο)

Newsroom
01/03/2022 19:44
 
 
 

 

Επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2022 με την «παρατήρηση» ότι εντός 15 ημερών από την επικύρωσή του, να αναμορφωθεί «κατάλληλα» και «να διαγραφεί η πίστωση για τη «Λειτουργία Χώρου Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Νάξου», εφόσον η αρμοδιότητα ανήκει στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε» και όχι στο Δήμο».

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναρτήθηκε στο Διαύγεια στις 18 Φεβρουαρίου 2022 και έχει αποσταλεί στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός αναφέρθηκε στην παραπάνω απόφαση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, «ξέχασε» όμως να αναφέρει ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κάλεσε το δήμο να διαγράψει την πίστωση για τη διαχείριση του ΧΥΤΑ, αφού όπως υπογραμμίζει «η αρμοδιότητα ανήκει στον «ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου και όχι στο δήμο».

Ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα πρέπει εντός των επόμενων ημερών να συγκαλέσει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (η προθεσμία είναι 15 ημέρες μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ώστε να διαγράψει την πίστωση του ΚΑ εξόδου 20-6162.047 που αφορά στη «Λειτουργία Χώρου Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Νάξου» κάτι που σημαίνει ότι ο δήμος δεν μπορεί πλέον να διαθέσει χρήματα από τον προϋπολογισμό του για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μεταξύ άλλων αναφέρει:

Αποφασίζουμε:
Την επικύρωση της νομιμότητας της υπ’ αριθ. 170/2021 (ΑΔΑ: ΨΚ9ΒΩΚΗ-3ΨΛ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2022», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις και στο συνημμένο πίνακα, με τον όρο τήρησης της νόμιμης διαδικασίας για κάθε Κωδικό Αριθμό Εξόδου και της αρχής της ειδικότητας επί όλων των προϋπολογισθέντων και αναφερόμενων στον παρόντα προϋπολογισμό πιστώσεων.

Καλείστε βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 266 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» του ν. 3852/2010, να αναμορφώσετε κατάλληλα τον προϋπολογισμό σας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, ως εξής:

Συμφώνα, με τις διατάξεις του άρθρου 226Α του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’) αναφέρεται:

«1. Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, συστήνεται για κάθε μία από αυτές Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, [Αρχή Τροποποίησης] «με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, 2. Οι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ έχουν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 227 και της παραγράφου 8 του άρθρου 225», […] 7. Οι δύο νέοι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ καθίστανται καθολικοί διάδοχοι σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ σε κάθε μία από τις δύο ως άνω Περιφέρειες, καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών τους, ενώ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων. […]».

Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό έτους 2022 διαγράφοντας την πίστωση του ΚΑ εξόδου 20-6162.047 «Λειτουργία Χώρου Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Νάξου», εφόσον η αρμοδιότητα ανήκει στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε» και όχι στο Δήμο.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Α
Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Μαργαρίτα Σταχτά
Κοινοποίηση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δείτε την απόφαση:

(Visited 315 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.