Νάξος: Διά περιφοράς συνεδριάζει κατεπειγόντως το δημοτικό συμβούλιο για τα σχολεία Γαλανάδου και Βίβλου

δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Άκης Αξαόπουλος
18/11/2020 11:05
  •  
  •  
  •  

 

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) που θα διαρκέσει μέχρι τις 12:15 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

2. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα ένεκα της ματαίωσης της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της 17ης Νοεμβρίου 2020, λόγω απουσίας όλων των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα:

Α) Για το 1ο θέμα, η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης προθεσμίας λήψης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως και άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν μετά την λήψη της απόφασης, όπως οι βεβαιώσεις ανάληψής δαπάνης λειτουργικών εξόδων και δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων και η οποία αφορά την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Γαλανάδου Νάξου ως και την αναβάθμιση της οργανικότητας του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Νάξου από 4/θέσιο σε 6/θέσιο.

Β) Για το 2ο θέμα προκειμένου για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και λόγω των ενεργειών που πρέπει να γίνουν μετά την λήψη της απόφασης, όπως είναι η έγκριση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ιδιαίτερα για την οικονομική ενίσχυση της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, όσον αφορά την λειτουργία και διεξαγωγή των συσσιτίων σε άπορους δημότες μας, ένεκα και της οικονομικής καταστάσεως στην οποία βρισκόμαστε και της πανδημίας που βιώνει η Χώρα μας.

Η διά περιφοράς συνεδρίαση

Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.

Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Μαζί με την πρόσκληση ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου (gxatz@naxos.gov.gr).

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό 2285029049.

Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την διά περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

(Visited 330 times, 1 visits today)