Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή του αγωγού ύδρευσης στην Κύθνο

ydrefsi
Άκης Αξαόπουλος
09/09/2019 4:33
 
 
 

 

Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου» (συνολικού προϋπολογισμού 727.000 ευρώ), προκηρύσσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα του νησιού, περιλαμβάνει την κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 5.800 μέτρων, το οποίο ξεκινά από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που βρίσκονται κοντά στον οικισμό του Μέριχα και καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης νερού στον οικισμό της Δρυοπίδας, καθώς και την κατασκευή των απαιτούμενων ενδιάμεσων αντλιοστασίων και την ηλεκτροδότησή τους.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 24/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01/10/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη Σύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού της Δρυοπίδας Κύθνου και με απόφαση του κ. Χατζημάρκου έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Για την κατασκευή του έργου έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου και του Δημάρχου Κύθνου κ. Γαρδέρη.
Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κύθνου.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Latest Post