Στη Σύρο η 1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το 2020

Newsroom
22/01/2020 12:01
 
 
 

 

Την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις 10:00 θα συνεδριάσει στη Σύρο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για την 1η συνεδρίαση του 2020, η ημερήσια διάταξη της οποίας περιλαμβάνει συνολικά 28 θέματα.

Ανάμεσα σε αυτά και αρκετά που αφορούν στις Κυκλάδες, όπως:

*«Κλιµάκωση Ενεργειών για την Προστασία των Νησιών από τις Συνέπειες της ∆ροµολογούµενης Εγκατάστασης Βιοµηχανικών Ανεµογεννητριών» (Εισηγήτρια: Α. ∆εληγιάννη, Έπαρχος Τήνου).

*«Ενηµέρωση του Περιφερειακού Συµβουλίου, από τους αρµόδιους φορείς, σχετικά µε τα πρόσφατα προβλήµατα ηλεκτροδότησης στις Κυκλάδες και συγκεκριµένα στην Άνδρο και την Τήνο (Εισηγήτρια: Α.∆εληγιάννη, Έπαρχος Τήνου).

*«Προγραµµατισµός ∆ράσεων Αθλητισµού, Πολιτισµού για το έτος 2020» (Εισηγητές: ∆.Πασχαλίδης / Μ.Ζωίδου, ∆/νση Τουρισµού, Αθλητισµού, Πολιτισµού, ∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης ΠΕ ∆ωδεκανήσου και ΠΕ Κυκλάδων).

* «Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ιητών για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή Σφαγείου Ίου”» (Εισηγητής: Χαράλαµπος ∆αρζέντας, Έπαρχος Θήρας).

*«Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Μυκόνου για την υλοποίηση της πράξης “Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσου Μυκόνου”» (Εισηγητής: Στέλιος Μπρίγγος, Περιφερειακός Σύµβουλος).

*«Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σερίφου για τη µελέτη οδού Λιβάδι – Αγ.Ιωάννης και οριοθέτηση ρέµατος Αυλοµώνα» (Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Έπαρχος Μήλου).

*«Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Σερίφου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος τµήµατος οδού προς Φράγµα Σερίφου”» (Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Έπαρχος Μήλου).

*«Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του ∆ήµου Μυκόνου και του Πολυδύναµου Κέντρου Κοινωνικής Παρέµβασης Κυκλάδων, για την “Παροχή υποστήριξης στο πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι του ∆ήµου Μυκόνου”» (Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης).

*«Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (Εισηγητής: Θ. ∆ρόσος, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).

Η ημερήσια διάταξη της 1ης συνεδρίασης του 2020

(Visited 47 times, 1 visits today)
Latest Post