Μέχρι τέλος Μαρτίου 2020 η δήλωση της πραγματικής επιφάνειας ακινήτων στους Δήμους

Νάξος καλύτερους εναλλακτικούς προορισμούς
Newsroom
19/12/2019 15:39
 
 
 

 

Μέχρι τις 31 Μαρτίου δίνεται προθεσμία εκ νέου ή αρχικής δήλωσης για τον καθορισμό επιφανείας ή/και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό οφειλομένων τελών προς τους Δήμους, στο πλαίσιο του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία προστέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείο Υγείας, προβλέπεται η απαλλαγή από κάθε είδους πρόστιμα και προσαυξήσεις, αλλά και αναδρομικότητα για όσους ιδιοκτήτες δηλώσουν στους Δήμους που βρίσκονται τα κτίσματά τους, την πραγματική επιφάνειά τους.

Με την παρ.2 του άρθρου 51 ορίζονται συγκεκριμένα τα εξής:
«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020».

(Visited 316 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.