Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια

υδατοδρόμια
Άκης Αξαόπουλος
27/01/2020 21:20
 
 
 

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Με το νέο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται εκ νέου «οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί των υδάτινων επιφανειών», ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών και να θεσπιστεί «ασφαλές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο», το οποίο ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση τα βασικά σημεία που εισάγει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4568/2018) αφορούν:
α) Στη δυνατότητα χορήγησης και ενιαίας «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» υδατοδρομίου, διατηρώντας τη δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι τη χορήγηση «αδείας ίδρυσης» και τη χορήγηση «αδείας λειτουργίας»,
β) Στη δυνατότητα χορήγησης «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου όχι μόνο σε δημόσιο φορέα, αλλά και σε ιδιωτικό φορέα,
γ) Στην έκδοση «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε ο ενδιαφερόμενος με την απόκτηση αυτής να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου,
δ) Στη δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
ε) Στη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου όχι μόνο από την Υ.Π.Α. αλλά κι από άλλους πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.
στ) Στη συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Υδατοδρομίων για επιθεωρήσεις υδατοδρομίων.

Επίσης, στο Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, με σκοπό τόσο την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων όσο και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο.
Τέλος, στο Μέρος Γ’ εισάγονται ρυθμίσεις, που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας χορήγησης άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς καιοδηγούς, με γνώμονα την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη διαφύλαξη ενός υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας, αλλά και την πάταξη της διαφθοράς (π.χ.: καθιέρωση του θεσμού προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ταξινόμηση εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.ά.) και διατάξεις που αφορούν την καλύτερη λειτουργία της ΥΠΑ και ΑΠΑ.

Αναλυτικά με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

«Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ Α’

Ρυθμίζεται εκ νέου το πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υδατοδρομίων. Συγκεκριμένα, επαναλαμβάνονται κατά βάση οι διατάξεις του ν.4568/2018 και προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1.α. Δίδονται οι έννοιες νέων όρων (άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα κ.λπ.) και προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων.
β. Επανακαθορίζονται οι εγκαταστάσεις των υδατοδρομίων,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
γ. Ρυθμίζονται εκ νέου επιμέρους θέματα σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των υδατοδρομίων, τις προϋποθέσεις κατόχων αδειών, την υπηρεσία αδειοδότησης και την εξέταση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου. Ο εν λόγω τεχνικός φάκελος συνοδεύει την αίτηση χορήγησης άδειας υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου και του νέου τύπου ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας). Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου καταβάλλεται το αντίστοιχο με την αιτούμενη άδεια, παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρα 1-7)
2. α. Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση αδειών υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένης εφεξής και της διαδικασίας για τη χορήγηση της ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αίτηση για τη χορήγηση της εν λόγω ενιαίας άδειας,
προβλέπεται η καταβολή παράβολου ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
β. Ομοίως, επανακαθορίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για την έκδοση αδειών υδατοδρομίων και ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διάρκεια ισχύος αυτών, την τροποποίηση των στοιχείων τους και την ανάκλησή τους.
Θεσπίζεται υποχρέωση καταβολής παράβολου, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την επιθεώρηση που διενεργείται και το παραδεκτό αυτής, μετά από τροποποίηση των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου. Το ύψος του εν λόγω παράβολου μπορεί να τροποποιείται με κ.υ.α.
Ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να καταβάλει παράβολο, για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και την τροποποίηση συγκεκριμένων δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου. (άρθρα 8 – 10)
3. α. Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής Υδατοδρομίων ως προς τον αριθμό των μελών της [τετραμελής (4μελής) αντί επταμελούς (7μελούς)], τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της οποίας βαρύνουν εφεξής τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι διαδικασίες επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργεί η εν λόγω Επιτροπή, καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
β. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας υδατοδρομίου και την παραχώρηση της λειτουργίας αυτού και επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του φορέα λειτουργίας του.
γ. Επαναπροσδιορίζονται οι όροι εκτέλεσης πτήσεων, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί δραστηριοτήτων στην περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου καθώς και λοιπά σχετικά θέματα (κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες, ασφάλιση κινδύνων, τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων, τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου, εκπαίδευση προσωπικού, εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα, απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου).
Ειδικότερα, επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του προβλεπόμενου τέλους λειτουργίας υδατοδρομίων, που καταβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από την εταιρεία αεροσκαφών η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις. Το εν λόγω τέλος δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά επιβάτη, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. [Κατά τα ισχύοντα, το εν λόγω τέλος δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο].
Το ύψος του εν λόγω τέλους καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με την προβλεπόμενη κ.υ.α.
Παράλληλα, καταργείται το τέλος ανά σκέλος πτήσης.
Ορίζεται ότι, η εκπαίδευση προσωπικού των υδατοδρομίων πραγματοποιείται και από διεθνείς οργανισμούς, από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από διεθνείς οργανισμούς κ.λπ. [Κατά τα ισχύοντα, η εκπαίδευση παρέχεται μόνο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)]. (άρθρα 11-22)
4. α. Επιβάλλονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας [ν.1650/1986 και ν.δ. 187/1973 (άρθρο 157)/Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου], σε περίπτωση: ί) παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των όρων της περιβαλλοντικής άδειας του υδατοδρομίου και ii) διαπίστωσης παραβίασης των υποχρεώσεων των προτεινομένων ρυθμίσεων στις περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Επαναλαμβάνονται – συμπληρώνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα υδάτινα πεδία, την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.).
γ. Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία των υδατοδρομίων (εκδοθείσες άδειες λειτουργίας, εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες κ.λπ.) και παρατίθενται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καταργούνται (άρθρα 1 – 32 του ν.4568/2018).
(άρθρα 23 – 27 σε συνδυασμό με το άρθρο 69)

ΜΕΡΟΣ Β’

Ρυθμίζονται θέματα οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.3887/2010 σχετικά με τα Φορτηγά
Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και συγκεκριμένα, επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ. (τρόπος απόδειξης του ύψους της οικονομικής επιφάνειας των μεταφορέων, ανάκληση του δικαιώματος κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. που χορηγήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 καθώς και αντικατάσταση αυτού κ.λπ.). (άρθρο 28)
2. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης
(Φ.Ι.Χ.) και επανακαθορίζεται το καθεστώς χορήγησης αδειών κυκλοφορίας αυτών. Περαιτέρω, καταργείται η υποχρέωση καταβολής εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη θέση σε κυκλοφορία κάθε ρυμουλκούμενου, πέραν του πρώτου σε ρυμουλκά Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.). (άρθρο 29)
3. α. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων (Μ.Κ.Ε.), των οποίων ο αριθμός των μελών μειώνεται κατά ένα (1).
β. Επανακαθορίζονται (αυξομειώνονται κατά περίπτωση) οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών.
Παράλληλα, καταργείται η καταβολή των εν λόγω προστίμων μειωμένων κατά 50%, στην περίπτωση εξόφλησης αυτών εντός δεκαημέρου.
γ. Θεσπίζεται η διαδικασία ελέγχου παραποίησης ταχογράφων και ορίζεται ότι, το κόστος του ελέγχου και της αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου βαρύνει τον κάτοχο του οχήματος. (άρθρο 30)
4. α. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη χορήγηση/προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης (Δ.Χ.), στις περιπτώσεις αποξένωσης, επιστροφής, αποχαρακτηρισμού και αντικατάστασης Δ.Χ. αυτοκινήτου.
β. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη μίσθωση ανάριθμων οχημάτων των μνημονευόμενων κατηγοριών, τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία ως δημοσίας χρήσης στο όνομα του μισθωτή, με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.(άρθρα 31,32)
5. Ρυθμίζονται επίσης, ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία (Κ.Τ.Ε.Λ.) και ιδίως.
α. Ορίζεται ότι, τα κόμιστρα των αστικών γραμμών καθορίζονται εφεξής ενιαία για όλους τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, με υπουργική απόφαση.
β. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διάθεση ποσών για την ενίσχυση των επενδύσεων, από το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που είχε προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων (υποδομές, αντικατάσταση λεωφορείων κ.λπ.).
γ. Προβλέπεται εξαιρετική διαδικασία καταβολής των οφειλόμενων ποσών της εισφοράς, που επιβάλλεται επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ., της Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ, υπέρ του μνημονευόμενου ειδικού λογαριασμού, για τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. με οφειλόμενες εισφορές άνω των 10 τριμήνων.(άρθρο 33)
6. α. Προβλέπεται η σύνδεση του αεροδρομίου Ακτίου με την πόλη της Πρέβεζας με αστική τακτική συγκοινωνία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Εφαρμόζονται και για τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες οποιουδήποτε οχήματος δημόσιας χρήσης οι κυρώσεις (ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές) που προβλέπονται για τους οδηγούς οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι διενεργούν με κόμιστρο μεταφορικό έργο, που έχει ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο.

Παράλληλα, καταργείται το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση υποκλοπής μεταφορικού έργου άλλης επαγγελματικής κατηγορίας.
γ. Ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την κυκλοφορία, την αντικατάσταση, την απόσυρση κ.λπ. των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης. (άρθρα 34 – 37)
7. α. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία συμβάσεις, που υπογράφονται μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου των οικείων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. για την εκτέλεση από αυτά αστικών και υπεραστικών δρομολογίων εντός των περιοχών αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., πρέπει να είναι εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τόσο των ανωτέρω μητρικών εταιρειών όσο και των θυγατρικών αυτών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού, με εξαίρεση την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έτους 2020.
Επιτρέπεται η υπεκμίσθωση και σε άλλα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Περιφερειακών Ενοτήτων μέρους των συγκοινωνιακών υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί με σχετικές συμβάσεις, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. και τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου (Ο.Σ.Ε.Θ.) Α.Ε., σε Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. της περιοχής ευθύνης τους.
β. Καταργείται η επιβολή του διοικητικού προστίμου (300 ευρώ) στον οδηγό σε περίπτωση οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με ειδική άδεια που έχει λήξει.
γ. Καταργείται επίσης, η επιβολή προστίμου στους Δήμους στην περίπτωση μη καθορισμού των θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχημάτων εντός της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, προθεσμίας.(άρθρα 38 – 41)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις άδειες οδήγησης και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και καθορίζονται οι δικαιούχοι αυτής.
β. Με την εν λόγω άδεια, η οποία χορηγείται, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος, αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.
γ. Προσδιορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου για την ύπαρξη,
εγκυρότητα και γνησιότητα της προσωρινής άδειας οδήγησης, η σχετική δε διαδικασία διενεργείται επιτόπου, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης των οργάνων ελέγχου στο ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστημα.
δ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία αφαίρεσης της προσωρινής άδειας οδήγησης.
ε. Επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα/Π.Κ.) στον κάτοχο πλαστής ή παραποιημένης προσωρινής άδειας οδήγησης ή σε όποιον κάνει χρήση αυτής.
Επίσης, επιβάλλονται στους κατόχους της προσωρινής άδειας οδήγησης, λοιπές ποινικές κυρώσεις, διοικητικά μέτρα, χρηματικές ποινές και πρόστιμα για παραβάσεις σχετικά με την οδική κυκλοφορία, (άρθρα 42 – 45)
2. α. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την αναπροσαρμογή, με κ.υ.α., της διάρκειας ισχύος της προσωρινής άδειας οδήγησης, της εξειδίκευσης του κυρωτικού πλαισίου για παραβάσεις σχετικές με την προσωρινή άδεια οδήγησης καθώς και του καθορισμού των αρμοδίων οργάνων και των διαδικασιών ελέγχου.
β. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά με επιμέρους θέματα των αδειών οδήγησης (ανάπτυξη και λειτουργία του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος, χορήγηση του εντύπου της προσωρινής άδειας κ.λπ.).
γ. Επέρχονται επιμέρους συστηματικές τροποποιήσεις στο άρθρο 94 του ν.2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας/Κ.Ο.Κ.) (επέκταση των κατηγοριών των προσώπων για τα οποία απαγορεύεται η οδήγηση μοτοποδήλατων και ελαφρών τετρακύκλων, μοτοσικλετών κ.λπ.).(άρθρα 46 – 48)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις διορισμού του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και ρυθμίζονται λοιπά θέματα λειτουργίας της Αρχής.
Επέρχονται τροποποιήσεις στο π.δ.8/2004, αναφορικά με τις προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), λόγω της κατανομής του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) μεταξύ αυτής και της ΑΠΑ. Το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται οι υπάλληλοι του κλάδου των ΕΕΚ της ΑΠΑ υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται για τους υπαλλήλους του κλάδου των ΕΕΚ της ΥΠΑ και βαρύνει αποκλειστικά την ΥΠΑ.
β. Επανακαθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα. Όσον αφορά στα δικαιολογητικά, καταργούνται συγκεκριμένες βεβαιώσεις, για την έκδοση των οποίων απαιτείται η καταβολή σχετικού παράβολου (άρθρο 46 του ν.4530/2018).
Προβλέπεται η επιβολή στον εισαγωγέα του οχήματος προστίμου που κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ, σε περίπτωση παραβίασης της διαδικασίας έκδοσης των προαναφερόμενων αδειών.
γ. Τίθεται νέα καταληκτική προθεσμία (μέχρι 30-6-2021), για την υποβολή αίτησης αναφορικά με την επαναλειτουργία εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, των οποίων η άδεια έχει προσωρινά ανακληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμορφωθούν στους προβλεπόμενους κανόνες και προδιαγραφές ασφαλείας. (άρθρα 49 – 54)
2. α. Επανακαθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία που εφαρμόζεται για την ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (άρθρο 12 του ν.2882/2001).
β. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ηλεκτρονικό Μητρώο στο οποίο εντάσσονται ιατροί (ΕΣΥ/ΕΟΠΥΥ/ιδιώτες), με σκοπό τη σχελέχωση της ειδικής επιτροπής που αποφαίνεται για την οριστική εκτίμηση της ικανότητας ασφαλούς οδήγησης των οδηγών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η υφιστάμενη ειδική επιτροπή καταργείται και η εξέταση εκκρεμών ζητημάτων μεταβιβάζεται στη νέα ειδική επιτροπή.
δ. Δίδεται η έννοια των όρων μηχάνημα έργου (ΜΕ) και όχημα ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού. Περαιτέρω, εισάγονται νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την ταξινόμηση και την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας και την επαναταξινόμηση / χορήγηση νέας άδειας στα εν λόγω οχήματα, την έκδοση έγκρισης τύπου για τα οχήματα αυτά, την καθιέρωση υποχρεωτικού περιοδικού ελέγχου (ανά πενταετία) της τεχνικής επάρκειας των ΜΕ. Εξειδικεύονται η διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγχου, εισάγεται διάκριση ανάλογα με το εάν αφορά σε καινουργή ή μη ΜΕ και ορίζεται ότι διενεργείται από εγκεκριμένους Φορείς Ελέγχου (ΦΕ).
Προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων (πρόστιμα του άρθρου 86 του ν.2696/1999) σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων για τον τεχνικό έλεγχο ΜΕ. Περαιτέρω, δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ηλεκτρονικό Μητρώο καταγραφής ΜΕ, στο οποίο μεταπίπτουν υφιστάμενα δεδομένα και στοιχεία.
Ρυθμίζονται, επίσης, τα θέματα σχετικά με την ταξινόμηση και έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας και την επαναταξινόμηση / χορήγηση νέας άδειας Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού. (άρθρα 55 – 57)
3. α. Τροποποιούνται οι διατάξεις αναφορικά με τη λειτουργική αδειοδότηση υφιστάμενων μηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία καθώς και μηχανοστασίων και αμαξοστασίων, στην περίπτωση που δεν διαθέτουν καθόλου άδεια λειτουργίας ή άδεια σε ισχύ. Συγκεκριμένα, μετατίθεται για τις 31-12-2025 (λήγει στις 31- 12-2020), η ισχύς της προσωρινής άδειας λειτουργίας που χορηγείται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις και επανακαθορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Από τις ρυθμίσεις αυτές, δεν θίγεται η νομιμότητα προσωρινών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε σιδηροδρομικά ακίνητα δεν απαιτείται η τήρηση ειδικών διαδικασιών (γενικός σχεδιασμός σιδηροδρομικών ακινήτων με π.δ., κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας).
β. Αυξάνεται κατά τέσσερα (4) και ορίζεται συνολικά σε ένδεκα (11), ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ», ενώ Πρόεδρος αυτού ορίζεται ο Δήμαρχος Αθηναίων.
γ. Επιτρέπεται η μεταφορά δικηγόρων με πάγια αντιμισθία μεταξύ των νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός ή και εκτός Εενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ειδικά προβλεπόμενη διαδικασία (ανάλογη εφαρμογή επιμέρους ρυθμίσεων του άρθρου 33 του ν.4482/2017, ενδεχόμενη σύσταση προσωποπαγών θέσεων), (άρθρα 58 – 60)
4. Ορίζεται ότι, δαπάνες μισθωμάτων και κοινοχρήστων κτηρίων στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρελθόντων ετών, που δεν εξοφλήθηκαν, λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων, κατά το έτος γέννησης της υποχρέωσης, δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού του εν λόγω Φορέα τρέχοντος έτους, τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής. Οι δαπάνες αυτές εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων του π.δ.80/2016.(άρθρο 61)
5. α. Εντάσσεται στους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13 Α του ν.4310/2014 η Μονάδα Έρευνας Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, τον Διευθυντή και το Επιστημονικό Συμβούλιό του καθώς και ως προς την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων του Οργανισμού.
Με κ.υ.α., καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης, η οποία ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4310/2014 (8-12-2014).
β. Επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 73 του ν. 4313/2014, αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την κάλυψη από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, των δαπανών διαχείρισης και διοίκησης εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών νομικών προσώπων, τα οποία εκτελούν συγχρηματοδοτούμενα έργα εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ, στην περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί κονδύλιο λειτουργικών εξόδων στις αποφάσεις ένταξης των έργων ή στις εγκριτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
γ. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (OAK ΑΕ), κατά το μέρος που αναφέρεται στην ιδιότητα του Προέδρου αυτού. (άρθρα 62- 64)
6. α. Θεσπίζεται ρητά η απαγόρευση της διακοπής της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου, πλην των οριζόμενων εξαιρέσεων.
Καθορίζεται το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στις υπαίτιες υπηρεσίες του Δημοσίου ή δημοσίων νομικών προσώπων ή σε φορείς επιφορτισμένους με τη λειτουργία ή/και συντήρηση τμημάτων του εν λόγω δικτύου ή/και τους χρήστες της υποδομής, σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας από οποιαδήποτε αιτία για χρονικό διάστημα άνω της μίας (1) ώρας.
β. Προβλέπεται η σύσταση, με υπουργική απόφαση, τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης, με αντικείμενο την εξακρίβωση των αιτίων της διακοπής της κυκλοφορίας και τον επιμερισμό και καταλογισμό των διαπιστούμενων ευθυνών στους υπαίτιους. Καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας της Επιτροπής, η οποία μπορεί να επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους ή πραγματογνώμονές.
γ. Στην περίπτωση που, από το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης, προκύπτουν πράξεις ή παραλείψεις φορέων λειτουργίας ή/και συντήρησης τμημάτων του βασικού εθνικού δικτύου ή δημόσιων νομικών προσώπων που δεν ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση ή ευθύνες χρηστών της υποδομής, που συνετέλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην διακοπή της κυκλοφορίας, επιβάλλεται σε αυτούς, διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Περαιτέρω, στην περίπτωση που προκύπτουν ευθύνες δημοσίων υπαλλήλων, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. (άρθρο 65)
7. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης, από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), του κόστους κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΑΣ – ΕΛΑΚΤ), λόγω της μετεγκατάστασής της από το Εθνικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά Αττικής στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί μέσω του ΠΔΕ, το οποίο θα ενισχυθεί ισόποσα από το ΤΑΙΠΕΔ, από το προϊόν της πρώτης δόσης του τιμήματος της αγοραπωλησίας των μετοχών της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» (ν.4422/2016).(άρθρο 66)
8. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων (κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών) εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ), για τους όρους κατεδάφισης των εγκαταστάσεων που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέες ή διατηρούμενες καθώς και για τους όρους χρήσης συγκεκριμένων κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών μέχρι την έναρξη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών κατεδάφισης. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των προτεινόμενων ρυθμίσεων, είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, εντός του ΜΠΕΑ. Προς τούτο, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις του αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες μπορεί να εκδίδονται ενιαίες για περισσότερα από ένα κτίρια κ.λπ., συνοδεύονται δε από τα απαραίτητα έγγραφα (περιγράμματα, τεχνική έκθεση μηχανικού, τοπογραφικό διάγραμμα).
β. Οι ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης, για όλα τα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές, εκτός από αυτά που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα ή διατηρούμενα.
Ειδικά, η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης των εγκαταστάσεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Β της προτεινόμενης ρύθμισης, διενεργείται πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ (ν.4422/2016), από και με δαπάνη του Αγοραστή ή του Εγγυητή αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης λοιπών κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών – πλην εκείνων που απαριθμούνται στο προαναφερόμενο Παράρτημα – διενεργείται, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ ή ειδικούς διαδόχους της.
γ. Εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης συγκεκριμένων κτιρίων, κτισμάτων και κατασκευών έως τη μετεγκατάσταση ή την αντικατάσταση αυτών.(άρθρα 67, 68)

 

Πηγή: aftodioikisi.gr

(Visited 120 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.