Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η δήλωση συγκομιδής οινοστάφυλων και η αίτηση για ενίσχυση αμπελώνων

stafylia
admin
30/09/2016 12:49
 
 
 

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι αμπελουργοί για να υποβάλλουν τις φετινές τους δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων.

Η υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής είναι υποχρεωτική για κάθε παραγωγό οινοποιήσιμων σταφυλιών που διαθέτει άνω του ενός στρέμματος αμπελώνα και παραδίδουν την παραγωγής τους στα οινοποιεία ή τα οινοποιούν για λογαριασμό τους.
Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι αμπελουργοί να μπορούν να συμμετάσχουν στα διάφορα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα (Αναδιάρθρωση αμπελώνων, στρ. ενίσχυση αμπελώνων ΜΝΑ, κ.α.). Επιπλέον αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ. που πιθανόν να είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των βεβαιώσεων που χρησιμοποιούνται για την έκδοση άδειας απόσταξης (διήμερη).
Οι Δηλώσεις Συγκομιδής κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) στον τομέα Ψηφιακές Υπηρεσίες από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες για την διαδικασία. Απαραίτητα στοιχεία κατά την υποβολή είναι: Δελτία αποστολής/Τιμολόγια πώλησης, παραγωγή ανά αμπελοτεμάχιο. Τα παραστατικά πώλησης/διακίνησης των σταφυλιών θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για τυχών έλεγχο από την Υπηρεσία.
Ταυτόχρονα με την Δήλωση Συγκομιδής γίνεται και η αίτηση για την στρεμματική ενίσχυση αμπελωνων Μικρών Νησιών Αιγαίου (VQPRD). Δηλαδή με την κατάθεση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) της Δήλωσης Συγκομιδής, θα πρέπει να συμπληρώνεται και το πεδίο «Συμμετοχή σε επιδότηση» ανά αμπελοτεμάχιο, ώστε να καθίσταται επιλέξιμο για την ενίσχυση Μικρών Νησιών Αιγαίου (VQPRD). Υπενθυμίζεται ότι για την εν λόγω ενίσχυση απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η Δήλωση των αμπελοτεμαχίων στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ. 22810-98828), καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

(Visited 17 times, 1 visits today)