Ενίσχυση 52 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020

euro 1
Newsroom
14/10/2022 11:34
 
 
 

 

Την απόφαση ένταξης 52 επιχειρήσεων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.065.464,07€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:
*50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών και

*50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Το ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού ανά πρόταση που υπεβλήθη, ήταν 100.000€ .

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
*Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.

*Ο αναπροσανατολισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

*Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η αναβάθμιση προσόντων απασχολούμενων.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν ενδεικτικά, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προβολής κ.ά.

Ως ημερομηνία έναρξης της δράσης ορίζεται η 11/02/2022 και λήξης η 30/09/2023.

(Visited 58 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.