Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα τη «Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου»

Newsroom
02/04/2022 21:39
 
 
 

 

Στην ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αφορούσε την έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ» προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Πολύκαρπος Πολυχρονάκης ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία είχε περάσει κατά πλειοψηφία αφού ο κ. Χατζηανδρέου είχε ψηφίσει «κατά» και ο κ. Βασαλάκης «παρών»), αφού όπως είναι γνωστό για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου αρμόδιος φορέας είναι ο ΦοΔΣΑ.

Όπως μεταξύ άλλων αναφέρει η απόφαση ακύρωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αυτή εκδόθηκε αναρμοδίως και κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, για το λόγο ότι, ο «ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.» αποτελεί τον καθολικό διάδοχο όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νήσου Νάξου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο κ. Πολυχρονάκης οι λόγοι ακύρωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ», μεταξύ άλλων είναι:

– Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, συστήνεται για κάθε μία από αυτές Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ. Στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ μετέχουν υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας αυτής.

– Οι δύο νέοι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ καθίστανται καθολικοί διάδοχοι σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ σε κάθε μία από τις δύο ως άνω Περιφέρειες, καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών τους, ενώ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων….».

– Το γεγονός ότι στο από 27-12-2021 «Απόσπασμα πρακτικού έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων ειδικού περιφερειακού διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.», με το οποίο εγκρίθηκε η τιμολογιακή πολιτική και οι εισφορές μελών Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου του έτους 2022 και ιδίως στο άρθρο 2 αυτού αναφέρεται ότι ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης ανάληψης διαχείρισης των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ Νήσου Νάξου από τον Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου είναι το Δ΄ τρίμηνο του 2022.

– Το γεγονός ότι η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την επιλογή αναδόχου με σκοπό τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Νήσου Νάξου για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025, εκδόθηκε αναρμοδίως και κατά παράβαση του άρθρου 226Α του ν. 4555/2018, για το λόγο ότι, όπως προαναφέρθηκε, ο νέος Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.» αποτελεί τον καθολικό διάδοχο όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νήσου Νάξου.

– Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με την απόφασή της προέβη, ομοίως κατά παράβαση του άρθρου 226Α του ν. 4555/2018, σε έγκριση του από 21/01/2022 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Λειτουργία του ΧΥΤΑ Νήσου Νάξου».

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ» σημειώνεται στην απόφαση και «Ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 19/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με θέμα: «Λειτουργία ΧΥΤΑ Νήσου Νάξου» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό».

(Visited 441 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.