ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.: Εξώδικο και προειδοποίηση για προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Λιανού

Λιανός
Άκης Αξαόπουλος
23/03/2021 22:41
 
 
 

 

Εξώδικη διαμαρτυρία, δήλωση και κλήση προς αποκατάσταση απέστειλε ο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», προς τον κ. Δημήτριο Λιανό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, για τον εαυτό του ατομικά και ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Με την εξώδικο, που κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, στον υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή Βορίδη, στους βουλευτές του Νομού Κυκλάδων, στους μετόχους της εταιρείας και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλείται ο Δήμαρχος Νάξου εντός 10 ημερών από τη λήψη της εξωδίκου:

• να ανακαλέσει με επιστολή αλλά και με ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ψευδείς δηλώσεις του αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών της εταιρείας,
• να καταθέσει το μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στον Δήμο που εκπροσωπεί στο λογαριασμό της εταιρείας
• να παραδώσει το σύνολο των στοιχείων που του έχουν ζητηθεί προκειμένου να συνταχθούν τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής και να συνεργαστεί στη σύνταξη αυτών,
• να δηλώσει, εγγράφως, την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Επιπλέον καλείται να απόσχει εφεξής από τοποθετήσεις που προσβάλλουν τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας αλλά και από τοποθετήσεις που θίγουν την τιμή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται κάθε νομίμου δικαιώματός τους προειδοποιώντας ότι θα στραφούν σε βάρος του με κάθε νόμιμο τρόπο δια της αστικής και ποινικής οδού, για κάθε αποκατάσταση της ζημίας τους καθώς και για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά που απορρέει από την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά του.

Πιο συγκεκριμένα στην εξώδικο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με θλίψη και αγανάκτησή μας, συνεχίζουμε, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρακολουθούμε τις ενέργειές σας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας για ύπαρξη ομόνοιας στην εταιρεία μας, και, φυσικά, αποτελούν ενέργειες που δεν συνάδουν με τους σκοπούς αυτής και προκαλούν τεράστια οικονομική ζημία στην εταιρεία μας αλλά και ανεπανόρθωτη ηθική της βλάβη. Ως γνωστόν, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε εταιρείας οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 1 ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία και οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ως άνω νόμου, να μην επιδιώκουν συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Απαγορεύεται δε, σύμφωνα, με το άρθρο 98 του ως άνω νόμου, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας. Αντ’ αυτού, εσείς, παρότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας, παραβιάζετε με τις ενέργειές σας τόσο το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αλλά και τις νόμιμα ειλημμένες αποφάσεις της γενικής μας συνέλευσης, προβαίνετε σε ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

Με την με αριθμ. πρωτ. 1745/19-2-2021 επιστολή του Προέδρου της εταιρείας μας, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεωργίου Χατζημάρκου αναλύθηκαν οι απαράδεκτες, κακόπιστες, παρά το νόμο και βλαπτικές για την εταιρεία μας ενέργειές σας αυτές, οι οποίες είναι συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

α) Αρνείστε την καταβολή για λογαριασμό του μετόχου Δήμου Νάξου που εκπροσωπείτε του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που σας αναλογεί, σε αντίθεση τόσο με την πρόβλεψη του νόμου, του καταστατικού αλλά και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας και παρά το πλήθος επιστολών που σας έχουμε αποστείλει για το θέμα αυτό, παρότι επιθυμείτε η εταιρεία μας να ξοδεύει οικονομικούς της πόρους για έργα που αφορούν το νησί σας.

β) Διαδίδετε ως κίνδυνο από τη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου την εκ μέρους του πιθανή ανάθεση σε ιδιώτη της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νάξου, ενώ έχετε ήδη εγκατεστημένο ανάδοχο λειτουργίας σε αυτόν.

γ) Επιρρίπτετε ευθύνες στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου για την πρόοδο της πορείας ένταξης και δημοπράτησης του έργου της Μονάδας επεξεργασίας Απορριμμάτων του Δήμου που εκπροσωπείτε ενώ γνωρίζετε ότι κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της εταιρείας δεν είχατε απόφαση ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δεν παραδώσατε στην εταιρεία, γιατί δεν έχετε, ενεργή σύμβαση με μελετητή για το ανωτέρω έργο. Σε αντίθεση με τα λεγόμενά σας, η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με μηχανικό για την διασφάλιση της πορείας του έργου, το κόστος του οποίου βαρύνει τους υπόλοιπους μετόχους εφόσον εσείς αρνείστε την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που σας αναλογεί.

δ) Αρνείστε τη συνεργασία με την εταιρεία για την σύνταξη και υπογραφή των προβλεπόμενων και απαιτούμενων από τη νομοθεσία πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής,

ε) Ισχυρίζεστε ψευδώς ότι ουδεμία πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας σχετικά με την εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου ενώ γνωρίζετε ότι η εκπόνησή του έχει ήδη ανατεθεί σε μελετητές καθώς και ότι τον Απρίλιο τ.ε. θα είναι ολοκληρωμένος.

στ) Ισχυρίζεστε ψευδώς ότι συναινέσατε στο καταστατικό της εταιρείας μας παρότι δεν γνωρίζατε το περιεχόμενο του ενώ το σχέδιο του καταστατικού που εγκρίθηκε, σας είχε αποσταλεί από τον μέτοχο Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αρκετές μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, παρότι αυτή όντας μειοψηφικός μέτοχος δεν είχε καμία υποχρέωση να συντάξει σχέδιο και παρότι κανείς άλλος Δήμος μέτοχος (μεταξύ των οποίων και ο Δήμος που εκπροσωπείτε) δεν προέβη στη σύνταξη σχετικού σχεδίου καταστατικού.

Με την ανωτέρω επιστολή αναλύθηκαν οι διατάξεις του νόμου τις οποίες παραβιάζετε με την ως άνω συμπεριφορά σας και σας ζητήθηκε, στο πλαίσιο ελάχιστης ηθικής υποχρέωσης, η παραίτησή σας.

Σε συνέχεια των ως άνω ενεργειών σας, και ενώ ο Πρόεδρός μας δεν έλαβε καμία έγγραφη απάντηση στην επιστολή του, η απάντησή σας ήρθε με δηλώσεις σε πληθώρα μέσων μαζικής ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες δεν σκοπεύετε να παραιτηθείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας, συνεχίζετε ψευδώς να κατηγορείτε την εταιρεία ότι δεν έχει σημειώσει πρόοδο στις εργασίες της αλλά και διατείνεστε ότι έχετε προσπαθήσει πολλάκις να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο αυτής, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι ενώ έχετε νόμιμα προσκληθεί, απέχετε από τα τελευταία πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Νοέμβριο του έτους 2020 έως και σήμερα».

(Visited 571 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.