Ο δήμος Σίφνου απαγόρεψε την υδροδότηση των πισίνων

Άκης Αξαόπουλος
14/01/2022 23:04
 
 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) καθώς και το άρθρο 72 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87 Α΄ /7΄.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προέβη στη λήψη κανονιστικής απόφασης για το έτος 2022 με την οποία ρυθμίζεται το θέμα που αφορά στην απαγόρευση της υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αρ. απόφασης Δ.Σ. 182/2021: Για την απαγόρευση της υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1.Απαγορεύεται η υδροδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών σε όλο το νησί από την ανάρτηση της απόφασης και ως το τέλος του έτους.

2.Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει νερό από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το γέμισμα κολυμβητικής δεξαμενής, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).

3.Θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) σε περίπτωση κλοπής νερού για υδροδότηση πισίνας με παρέμβαση πριν από τον υδρομετρητή.

4.Θα ορισθεί, με απόφαση Δημάρχου, τριμελής επιτροπή που θα δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Το μέτρο προτείνεται για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού, προκειμένου να καλύπτονται με επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης με αρ. 182/2021 θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο μας (τηλ. επικ.: 2284033030, 2284360328 / e-mail: f.hrysou@sifnos.gr).

 

(Visited 245 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.