Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Έναρξη εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

paidikos stathmos aithoysa
Άκης Αξαόπουλος
11/05/2020 13:51
 
 
 

 

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020.

Δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής έχουν τα παιδιά που κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (1/9/2020) έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, δηλαδή γεννηθέντα από 1/1/2017 έως και 1/3/2018. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 623/Β΄/26-2-2019), οι Παιδικοί Σταθμοί δε θα δεχθούν προνήπια γεννηθέντα το 2016, λόγω διετούς υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση Εγγραφής / Επανεγγραφής Νηπίου (υποβάλλεται από γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού) (ΕΝΤΥΠΟ 1).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) και στην περίπτωση που δεν αναφέρεται το παιδί για το οποίο γίνεται η αίτηση, προσκομίζεται και ληξιαρχική πράξη γέννησής του.

Στην περίπτωση συμφώνου συμβίωσης, προσκομίζεται:
α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου αναφέρεται το παιδί ή
β) σύμφωνο συμβίωσης και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

Βεβαίωση εργασίας, ξεχωριστά για κάθε γονέα, κατά περίπτωση:
Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα:
Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου εξαμήνου ή πρόσφατη αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβαση εργασίας.

Σε περίπτωση που γονέας πρόκειται να εργαστεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, απαιτείται:
α) Βεβαίωση εργοδότη που το πιστοποιεί, προσδιορίζοντας και το ύψος των αποδοχών, και προσκόμιση αντιγράφου της αναγγελίας πρόσληψης μέχρι την 20η Ιουνίου 2020

Για εργαζόμενους στον δημόσια τομέα:
Πρόσφατη βεβαίωση από την Υπηρεσία.

Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους:
Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για το έτος 2020).
Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν υποχρεούνται σε έναρξη επιτηδεύματος θα προσκομίσουν μόνο Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στην περίπτωση άνεργου γονέα.

Ατομική Κάρτα Υγείας του παιδιού (ΕΝΤΥΠΟ 2) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος φορολογικού έτους (εισοδήματα από 1/1/2019 έως 31/12/ 2019) – Προσκομίζονται και για τους δύο γονείς.

Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι θα προσκομιστούν μέχρι την 20η Ιουνίου 2020, διαφορετικά η αίτηση δεν εξετάζεται.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για την παραλαβή του νηπίου και την ώρα αναχώρησής του από τον Παιδικό Σταθμό (ΕΝΤΥΠΟ 3).

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θα θεωρήσει απαραίτητο.

Στην περίπτωση αίτησης επανεγγραφής και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που βεβαιώνει τη μη μεταβολή της.

Για την εγγραφή δύο ή περισσότερων παιδιών της ίδιας οικογένειας, απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα, αλλά τα δικαιολογητικά, πλην των αυτών που αφορούν στην υγεία των παιδιών, προσκομίζονται μία φορά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων: Αντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής του αιτούντος γονέα και του παιδιού, σε ισχύ, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Αναπηρία γονέων ή τέκνου: Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ.

Παιδί ορφανό: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εφόσον δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εφόσον δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.

Γονείς σε διάσταση: Αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης (π.χ. αντίγραφο αίτησης διαζυγίου ή βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. που να αναφέρει τη διάσταση) και απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.

Γονέας στρατιώτης: Βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία.

Γονέας φοιτητής: Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής Φοίτησης, τελευταίου εξαμήνου (για γονείς μη εργαζόμενους που είναι φοιτητές Α΄ κύκλου σπουδών, εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου).

Τα έντυπα «Αίτηση Εγγραφής / Επανεγγραφής Νηπίου», «Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενούμενου Παιδιού» και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την παραλαβή του νηπίου και την ώρα αναχώρησής του διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και διατίθενται από τον 1ο και 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): kprotonotariou@naxos.gov.gr ή κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Για τη φιλοξενία στους Παιδικούς Σταθμούς προβλέπεται μηνιαία οικονομική συμμετοχή του γονέα (τροφεία) ποσού 30,00 (τριάντα) ευρώ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση το σύστημα μοριοδότησης που θεσπίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Για νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών μετά την 1/9/2020, δύναται να υποβληθεί αίτηση εγγραφής μετά την 1/9/2020, η οποία θα εξεταστεί εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2285022944 και 2285360150, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ 1

ΕΝΤΥΠΟ 2

ΕΝΤΥΠΟ 3

(Visited 685 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.